Tłumacz Migam

Regulamin sfinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu

Gmina Rozprza czyni starania w zakresie pozyskania środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania dotyczącego usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.
Poziom wsparcia, o który gmina może się ubiegać, wynosi 99 procent wartości całkowitego zadania, natomiast wysokość wkładu własnego wynosząca 1 procent pochodzi ze środków budżetu gminy.

Mieszkańcy gminy, których nieruchomości zostały uwzględnione w inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rozprza, mogą składać w Urzędzie Gminy w Rozprzy wnioski o nieodpłatne usunięcie zdemontowanego eternitu ze swoich posesji. Należy w nim określić m.in. rodzaj i ilość odpadów podlegających usunięciu.
O ile gminie uda się pozyskać środki finansowe na realizację tego zadania ogłoszony zostanie przetarg nieograniczony, który wyłoni wykonawcę i wówczas rozpocznie się usuwanie eternitu z posesji mieszkańców, którzy złożą wymagane wnioski.