Regulamin utrzymania czystości i porządku

 

Uchwała Nr XX/81/12

Rady Gminy Rozprza

z dnia 20 grudnia 2012 r.

                    w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rozprza

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 6 marca 1990 o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230,z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 21 poz.113, 217, poz.1281, Nr 149, poz. 887 z 2012 r. poz. 567), oraz art. 4  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2012 poz. 391), po zaciągnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Tryb., Rada Gminy Rozprza uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się  Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rozprza

§ 2. Traci moc uchwała Nr III/17/2006 Rady Gminy w Rozprzy z dnia 31 marca 2006 roku 
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rozprza.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

                                                                                                                    Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                              Tomasz Gemel

 Załącznik nr 1   
do uchwały Rady Gminy Rozprza  Nr XX/81/12 
z dnia 20 grudnia 2012r. 
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rozprza

 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy  Rozprza

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Regulamin, określa szczegółowe  zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rozprza.

§ 2.  Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 • 1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2012 poz. 391);
 • 2) właścicielach nieruchomości - należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości wzarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością- zgodnie ztreścią art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy.
 • 3) odpadach komunalnych - rozumie się przez to odpady powstające 
  w gospodarstwach domowych zwyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych zgodnie z treścią art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy 
  z dnia 27 kwietnia 2001o odpadach - Dz.U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243-zwanej dalej ustawą o odpadach.
 • 4) odpadach ulegających biodegradacji - rozumie się przez to odpady które ulegają rozkładaniu tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów zgodnie z treścią art. 3 ust. 3 pkt 7 ustawy o odpadach.
 • 5) odpadach wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć jeden ze strumieni odpadów komunalnych, charakteryzujący się tym, że jego składniki, ze względu na swoje rozmiary
  i masę, nie mogą być umieszczone w pojemnikach wielkości 110 l, 120 l lub 1100 l, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych; do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się wszelkiego rodzaju odpadów z budów i remontów oraz odpadów, których waga jednostkowa przekracza 50 kg;
 • 6) odpadach budowlano-remontowych i rozbiórkowych - rozumie się przez to frakcję odpadów pochodzących z remontów, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia
  7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.);
 • 7) odpadach niebezpiecznych - należy rozumieć odpady niebezpieczne zgodnie z treścią art. 3 ust. 2 ustawy oodpadach.
 • 8) zwierzętach domowych - rozumie się przez to zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz zczłowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza- zgodnie z teścia art. 4 ust. 17 ustawy o ochronie zwierząt - (Dz.U. z2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.).
 • 9) zwierzętach gospodarskich - należy to rozumieć zwierzęta utrzymywane w celach hodowlanych i produkcyjnych zgodnie z treścią art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r.
  o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich( Dz. U. z 2007 r. Nr 133, poz. 921 z późn. zm).
 • 10) selektywnym zbieraniu - rozumie się przez to zbieranie, w ramach którego dany strumień odpadów, w celu ułatwienia określonego sposobu przetwarzania, obejmuje jedynie rodzaje odpadów charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i takim samym charakterem -zgodnie z treścią art. 3 ust. 3 pkt 15a ustawy o odpadach - Dz.U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.).
 • 11) kompostowniku - rozumie się przez to specjalną skrzynię lub dół służące do kompostowania odpadów organicznych - ich lokalizacja powinna spełniać wymogi zapisane w § 36 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 
  z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.);

 Rozdział 2

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach nieruchomości i na terenach służących do  użytku publicznego

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do utrzymania czystości i porządku 
na terenie nieruchomości poprzez prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

2. Powstające na obszarze nieruchomości odpady komunalne takie jak:     

a) papier
b) szkło
c) tworzywa sztuczne
d) opakowania wielomateriałowe
e) powstałe w gospodarstwach domowych: zużyty sprzęt elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory
f) odpady ulegające biodegradacji - zielone i kuchenne  należy zbierać selektywnie w pojemnikach lub w workach  i dostarczyć do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów, z zastrzeżeniem ust.6.

3. Meble i odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz metale należy gromadzić odrębnie, a następnie dostarczyć do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów.

4. Chemikalia( np. farby, lakiery, przeterminowane środki ochrony roślin) i opony wydzielone z odpadów komunalnych powstałych w związku z bytowaniem człowieka, należy dostarczyć do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów.

5. Przeterminowane leki należy gromadzić w specjalnych pojemnikach ustawionych 
w aptekach lub w innych wskazanych do tego celu miejscach.

6. Odpady zielone, które ulegają biodegradacji (pochodzące np. z ogrodów) mogą być poddawane procesowi kompostowania, we własnym kompostowniku w celu uzyskania kompostu na własne potrzeby właścicieli nieruchomości lub być zbierane w worki 
 i dostarczone do gminnego kompostownika   przy oczyszczalni ścieków w Rozprzy.

7.  W miejscach publicznych odpady komunalne należy gromadzić w koszach na śmieci.

§ 4. Obowiązek oczyszczania chodnika ze śniegu i lodu powinien być zrealizowany poprzez odgarnięcie śniegu w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów 
i podjęcie działań mających na celu likwidację śliskości chodnika.

§ 5. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami jest dozwolone na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego, pod warunkiem, że ścieki odprowadzane są wyłącznie do kanalizacji lub zbiorników bezodpływowych po przejściu przez odstojnik.

2. Właściciel samochodu może dokonywać doraźnych napraw związanych z bieżącą eksploatacją pojazdu w obrębie nieruchomości pod warunkiem, że czynności te nie będą powodować zanieczyszczenia wód i gleby oraz uciążliwości dla sąsiadów.

Rozdział 3

Rodzaj i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych. Warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

§ 6. Do zbierania odpadów komunalnych na nieruchomościach oraz na drogach publicznych przeznacza się pojemniki, worki z folii i kosze na śmieci.

§ 7. 1. Do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie nieruchomości służą znormalizowane pojemniki o  pojemności 0,12 m 3  0,24 m,   1,1 m3, 7 m 3 oraz worki 120 l z folii LDPE.

2. Do gromadzenia odpadów komunalnych na drogach publicznych przeznaczone są kosze uliczne o pojemności od 0,035 m 3.

§ 8. 1. Ustala się minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych niesegregowanych:

1) w zabudowie jednorodzinnej  do czterech osób urządzenie o pojemności 0,12 m3

2) w zabudowie jednorodzinnej  powyżej  czterech osób urządzenia o pojemności 0,24 m3

3) w budynkach mieszkalnych wielolokalowych urządzenia o objętości 0,12 m3 na rodzinę, dopuszcza się ustawienie pojemników o pojemności 1,1 m3

4) dla szkół, przedszkoli oraz placówek leczniczych urządzenie o pojemności 0,12 m3 na każdych czterdzieścioro uczniów lub pracowników, pacjentów i pracowników lub pojemnik
 o pojemności 1,1 m3

5) dla lokali handlowych i gastronomicznych, co najmniej jeden pojemnik 0,12 m3 na lokal,

6) dla lokali gastronomicznych pojemnik o objętości 0,12 m3 na każdych sześć miejsc konsumpcyjnych,

7) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych - pojemnik 0,12 m3 na każdych 10 pracowników, co najmniej jeden pojemnik 0,12 m3 na zakład.

2. Odpady komunalne, które są zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w workach wyłącznie do tego celu przeznaczonych i dostarczyć do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów  lub w miejsce, wyłącznie do tego wyznaczone przez prowadzącego działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

§ 9. 1. Pojemniki i worki na odpady komunalne należy ustawiać w miejscach łatwo dostępnych dla ich  użytkowników i pracowników prowadzącego działalność w zakresie usuwania odpadów, w sposób nie powodujący uciążliwości dla mieszkańców i osób trzecich.

2. Pojemniki powinny być zabezpieczone przed zbieraniem się w nich wody i błota.

Rozdział 4

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych 
z obszaru nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

§ 10. 1. Stałe odpady powinny być usuwane z obszaru nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego systematycznie w terminach uzgodnionych 
z prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.

2. Nieczystości ciekłe powinny być usuwane z nieruchomości z częstotliwością gwarantującą, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika, zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia, a także zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód podziemnych, nie rzadziej niż raz do roku.

§ 11. Liczba pojemników na odpady i ich pojemność oraz pojemność zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe muszą być dostosowane przez właściciela nieruchomości do potrzeb, a ich eksploatacja i opróżnianie musi być prowadzone w sposób gwarantujący, że nie nastąpi rozkład biologiczny zgromadzonych odpadów komunalnych, przepełnienie pojemników lub wypływ nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego.

Rozdział 5

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.

§ 12. W oparciu o wojewódzki plan gospodarki odpadami podejmowane będą działania, obejmujące:

1) objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych, w tym zbieraniem selektywnym 100% mieszkańców gminy,

2) zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez ich składowanie,

3) zwiększenie poziomu wiedzy mieszkańców gminy i przedsiębiorców dotyczącej gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz uregulowaniami prawnymi w tym zakresie,

4) upowszechnienie systemu zbierania przeterminowanych lekarstw z gospodarstw domowych na obszarze całej gminy,

5) całkowite wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów, wylewania nieczystości ciekłych w miejscach do tego nie przeznaczonych.

Rozdział 6

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

§ 13. 1. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w tym w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru, jeżeli zwierzę nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiającym samodzielne wydostanie się z niego.

2. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do utrzymywania tych zwierząt w sposób nie stwarzający uciążliwości ( hałas lub odory) dla osób znajdujących się w sąsiednich lokalach lub nieruchomościach.

3. Utrzymujący gady, ptaki i owady w lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani są zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczenia.

4. Właściciel nieruchomości ma obowiązek oznakowania tabliczką ostrzegawczą bramy lub furtki wejściowej na teren ogrodzonej posesji na której utrzymywane jest zwierzę mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego.

§ 14. 1. Na terenach użytku publicznego psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy, natomiast psy należące do rasy psów dużych mogą być wyprowadzane tylko na smyczy i w kagańcu.

2. Zakazuje się wprowadzania psów lub innych zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, placówek handlowych lub gastronomicznych.

§ 15. Właściciele lub opiekunowie zwierząt są zobowiązani do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta w pomieszczeniach służących do użytku publicznego, a także na terenach użytku publicznego takich jak parki, chodniki, ulice, skwery i zieleńce.

Rozdział 7

Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach.

§ 16. 1.  Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na prywatnych posesjach jedynie dla potrzeb własnego gospodarstwa domowego.

2. Utrzymujący zwierzęta gospodarskie jest zobowiązany:

1) nie powodować wobec osób trzecich uciążliwości takich jak hałas, odory itp.,

2) zabezpieczyć nieruchomość przed możliwością opuszczenia jej przez zwierzęta gospodarskie,

3) właściciele zwierząt gospodarskich mają obowiązek usuwać odchody zwierzęce, resztki karmy lub ściółki pozostawione na ulicach, placach i w innych miejscach publicznych.

Rozdział 8.

Obszary obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania.

§ 17. 1. Obszarami podlegającymi obowiązkowej deratyzacji dwa razy w roku są nieruchomości zajęte pod skoncentrowane budownictwa mieszkaniowe, związane 
z produkcją, handlem i magazynowaniem artykułów spożywczych oraz świadczeniem usług bytowych.

2. Ustala się terminy przeprowadzania deratyzacji:

1) w terminie wiosennym od dnia 1 marca do dnia 31 marca,

2) w terminie jesiennym od dnia 1 października do dnia 31 października".