Tłumacz Migam

Program Rozwoju Lokalnego Gminy Rozprza 2004-2013

 
Program Rozwoju Lokalnego dla Gminy rozprza na lata 2004 -2013
Plan Rozwoju Lokalnego jest kompleksowym dokumentem określającym strategię społeczno-gospodarczą Gminy Rozprza na lata 2004 – 2006, a także wskazuje planowane działania w latach 2007 – 2013. Dokument został przygotowany na podstawie Planów Inwestycyjnych, Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Rozprza, Planów Zagospodarowania Przestrzennego Gminy oraz na podstawie analizy społeczno ekonomicznej regionu. Dokument jest także spójny z okresowymi planowaniami w Unii Europejskiej, jak również pod względem zadań i priorytetów z Narodowym Planem Rozwoju oraz przewidywanymi na lata 2004-2006 „Sektorowymi Programami Operacyjnymi” (5), a także z „Narodową Strategią Rozwoju Regionalnego” (2001-2006), „Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego”; „Narodową Strategią Wzrostu Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich na lata 2000–2006”; „Narodową Strategią Transportu na lata 2002-2006”, „Narodową Strategią Ochrony Środowiska na lata 2000- 2006”, Strategią Rozwoju Województwa Łódzkiego, Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Łódzkiego, Wojewódzkim Planem Ochrony Środowiska dla Województwa Łódzkiego, Wojewódzkim Planem Zdrowotnym oraz Regionalną Strategią Zatrudnienia na lata 2003-2006. Plan Rozwoju Lokalnego przedstawia sytuację społeczno-ekonomiczną Gminy Rozprza, formułuje cele i zawiera opis strategii zmierzającej do osiągnięcia rozwoju społecznego i gospodarczego. Szacuje spodziewane efekty planowanych interwencji i wpływ na przebieg procesów rozwojowych, wskazuje kierunki zaangażowania środków funduszy strukturalnych i  środków własnych Gminy. Przygotowanie Planu Rozwoju Lokalnego poprzedził proces konsultacji społecznych. Projekt był przedmiotem dyskusji Komisji Rady Gminy. Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Rozprza na lata 2004-2013 będzie służył jako punkt odniesienia dla działań o charakterze rozwojowym, podejmowanych wyłącznie z zasobów środków własnych, jak również pozwoli określić wysokość interwencji z funduszy unijnych. Metodologia opracowania planu przyjęta została jak dla Narodowego Planu Rozwoju, jednakże fazy jej wdrożenia uzależniono w głównej mierze od uwarunkowań własnych. Niezmienione zostały tylko podstawowe jej filary, na których opierają się wszystkie strategie zrównoważonego rozwoju w  krajach UE, zakładające, iż „ gospodarka nie może rozwijać się kosztem ludzi i przyrody, a także przyroda nie może być ważniejsza niż człowiek i  gospodarka”. 

Program Rozwoju Gminy Rozprza na lata 2004 - 2013