Tłumacz Migam

Podstawowe informacje

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rozprzy
Rynek Piastowski 10
97-340 Rozprza

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rozprzy została powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Rozprza Nr 59/2012 dnia 1 października 2012 roku. 

Skład Komisji:

1. Ewa Szczegodzińska - przewodnicząca
2. Ludwika Wiśniewska
3. Jolanta Lewińska
4. Józef Bielas
5. Krzysztof Pawelec
6. Elżbieta Piątek
7. Bożena Nagrodzka
8. Ewa Paras

Gminna Komisja działa w oparciu o Ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. - art. 41 ust. 3-5 (Dz. U. z 2007 r. nr 70, poz. 473) oraz regulamin pracy komisji.


Komisja jest powołana w celu prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu, a w szczególności:

1. zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,

2. udzielaniu rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,

3. prowadzeniu profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych,

4. wspomaganiu działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,

5. podejmowaniu interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego,


Do zadań Komisji należy również:

- kontrola przestrzegania warunków sprzedaży napojów alkoholowych w sklepach i punktach gastronomicznych na terenie gminy Rozprza; kontrole przeprowadzane są w razie potrzeby;
- wydawanie opinii dotyczących zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz z uchwałami Rady Gminy w Rozprzy, będącymi podstawą do wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
- współdziałanie z innymi organami administracji państwowej i samorządowej oraz organizacjami społecznymi, związkami wyznaniowymi w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, podejmowaniu działań zmierzających do objęcia leczenia i rehabilitacją osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu oraz wyjednywanie pomocy tym osobom.