Tłumacz Migam

Podstawowe informacje

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rozprzy
Rynek Piastowski 10
97-340 Rozprza

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rozprzy została powołana Zarządzeniem Burmistrza Rozprzy Nr 59/2024 dnia 17 czerwca 2024 roku. 

Skład Komisji:

1. Ewa Szczegodzińska - przewodnicząca
2. Agnieszka Piwowarska – zastępca przewodniczącej
3. Marcin Boryca - członek
4. Mateusz Dębski - członek
5. Robert Kabziński - członek
6. Ewa Killich - członek
7. Teresa Sikorska - członek
8. Bożena Sitarz - członek

Gminna Komisja działa w oparciu o Ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. - art. 41 ust. 3-5 (Dz. U. z 2023 r.  poz. 2151) oraz Regulamin Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Komisja jest powołana w celu prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, a także integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu, a w szczególności:

 1. Zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniem.
 2. Udzielania rodzinom, w których występują problemy uzależnień pomocy społecznej, psychologicznej, pedagogicznej i prawnej, a także ochrony przed przemocą w rodzinie. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i integrowanie ze społecznością lokalną.
 3. Prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz innym uzależnieniom behawioralnym w szczególności wśród dzieci i młodzieży.
 4. Prowadzenia innych działań związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
 5. Podejmowaniu interwencji w związku z naruszaniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

 

Komisja realizuje zadania określone przepisami prawa  dotyczące m.in.:

 1. inicjowania, monitorowania i oceny działań w zakresie określonym w art. 4¹ ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 2. motywowania osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego lub w przypadku odmowy – podejmowania czynności zmierzających do orzeczenia wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
 3. prowadzenia kontroli przestrzegania warunków sprzedaży, podawania i spożywania w punktach sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Rozprza,
 4. wydawania opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z zasadami usytuowania na terenie miasta i gminy Rozprza miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych określonych w stosownej uchwale Rady Miasta Rozprza,
 5. na wniosek organu prowadzącego postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wyrażenia opinii o uwzględnieniu w zezwoleniu przedsiębiorcy zakazów określonych w przepisach art. 14 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 6. współpracy z instytucjami i organizacjami zajmującymi się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
 7. inicjowania profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla młodzieży.