Tłumacz Migam

„WYPOSAŻENIE STANOWISK OBSŁUGI ADMINISTRACYJNEJ ZESPOŁU DS. OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI ODPADAMI W GMINIE ROZPRZA”

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OŚ I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZU.png2.png

Zadanie pn.: „Wyposażenie stanowisk obsługi administracyjnej Zespołu ds. Ochrony środowiska i gospodarki odpadami w gminie rozprza” zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Całkowity koszt zadania wyniósł: 6 265,62 PLN; kwota dofinansowania w formie dotacji: 012,00 PLN.

Zadanie zrealizowano w okresie od kwietnia do lipca 2013 r.

Uchwalona w lipcu 2011 r. zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie miała na celu wprowadzenie zmian w obowiązującym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez: 

- uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, poprzez prowadzenie właściwego sposobu postępowania z odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy w zakresie odbierania odpadów komunalnych,

- prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w punktach selektywnej zbiórki w celu wykazania osiągnięcia tzw. „poziomów odzysku” i ilości odpadów komunalnych, w tym odpadów ulegających biodegradacji, na składowiska odpadów.

 

Powyższe nakłada na Gminy obowiązki, w szczególności: objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, nadzór nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi, realizację zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości; zapewnienie osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Mając na uwadze wywiązanie się Gminy z powyższych zobowiązań utworzono stanowiska ds. obsługi administracyjnej kompleksowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

W chwili obecnej gospodarka odpadami w gminie realizowana jest w ramach Zespołu ds. Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami w powiązaniu z innymi stanowiskami.

Zakup odpowiedniego oprogramowania i powiązanego z nim sprzętu elektronicznego jest elementem podstawowym i koniecznym do prawidłowej i efektywnej realizacji ustawowych obowiązków. 

Dzięki realizacji zadania Gmina Rozprza spełnia założenia, o których mowa w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.