Tłumacz Migam

Komisje Rady

Wykaz komisji Rady Miejskiej w Rozprzy w kadencji 2018-2023

Komisja Rewizyjna

Gemel Tomasz

Olczyk Małgorzata

Stępień Małgorzata

Misztela Piotr

Łukasik Hubert

Zadaniem Komisji jest kontrolowanie działalności wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i pomocniczych, opiniowanie wykonania budżetu i wystąpienie z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia absolutorium oraz realizacja innych zadań określonych w przepisach, w tym w Statucie Gminy.

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Olczyk Małgorzata

Pawłowska Anna

Gemel Tomasz

Sikorska Teresa

Krupa Jolanta

Zadaniem Komisji jest rozpatrywanie skarg na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych oraz wniosków i petycji składanych przez obywateli.

 

Komisja Budżetu i Finansów

Stępień Małgorzata

Bielas Józef

Rębeliński Stanisław

Misztela Piotr

Sikorska Teresa

Zadaniem Komisji jest opiniowanie projektu budżetu gminy i zmian budżetu, z wyłączeniem tych zmian, które mogą być dokonane samodzielnie przez Wójta Gminy  lub do których został Wójt upoważniony.

 

Komisja Oświaty, Zdrowia, Ochrony Środowiska, Kultury i Sportu

Pawłowska Anna

Biegański Krzysztof

Kabziński Robert

Krupa Jolanta

Piątek Zdzisław

Zadaniem Komisji jest opiniowanie, wnioskowanie i przedkładanie stanowisk w sprawach oświaty, zdrowia, ochrony środowiska, kultury i sportu.

 

Komisja Rolnictwa, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej

Biegański Krzysztof

Bielas Józef

Łukasik Hubert

Matuszczyk Andrzej

Rębeliński Stanisław

Zadaniem Komisji jest opiniowanie, wnioskowanie i przedkładanie stanowisk w sprawach rolnictwa, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.