Tłumacz Migam

Projekt dla szkół

logo.png

Wiosną 2018 gmina Rozprza złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego wniosek o dofinansowanie pt. „Rozwińmy skrzydła - poprawa jakości kształcenia w gminie Rozprza”. Dzięki dobrze przygotowanemu wnioskowi projekt znalazł się na 19 miejscu na 99 wniosków i otrzymał dofinansowanie w wysokości 1.644.105,59 zł (środki z UE). Całkowita wartość projektu – 1.767.855,48 zł.

To wielka szansa i korzyść zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli naszych szkółmówi wójt Janusz Jędrzejczyk. W  ramach projektu w szkołach prowadzone będą zajęcia dla uczniów  klas I – VIII służące kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji kluczowych. Doskonalone będą  kompetencje uczniów w zakresie języków obcych, przedmiotów matematyczno – przyrodniczych  oraz informatyki(kompetencje cyfrowe). Zajęcia skierowane będą dla uczniów zdolnych oraz posiadających trudności w procesie edukacyjnym - kontynuuje wójt gminy.

Realizując projekt, gmina zakupi dla szkół wyposażenie pracowni przedmiotowych  w sprzęt i pomoce dydaktyczne powiązane  z rodzajem prowadzonych zajęć w tym do prowadzenia procesu nauczania metodą eksperymentu. Placówki  otrzymają również otrzymać wsparcie  w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych np. wyposażenie w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK,  zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej.

Oprócz wyposażenia zostaną zakupione do szkół pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do  prowadzenia zajęć dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W ramach wsparcia również nauczyciele szkół biorący udział w projekcie będą doskonalić swoje kompetencje zawodowe, jak również zdobywać nowe kwalifikacje.

Celem projektu jest poprawa efektywności kształcenia w 6 szkół podstawowych zlokalizowanych w gm. Rozprza: SP w Rozprzy, Mierzynie, Milejowie, Nowej Wsi, Straszowie i Niechcicach  na rzecz kształtowania i rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijania procesu indywidualnej pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.

Program jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji Poddziałanie XI.1.2 Kształcenie ogólne RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.


INFORMACJA

Szkolenia RAD PEDAGOGICZNYCH Z ZAKRESU PROWADZENIA INDYWIDUALIZACJI PROCESU NAUCZANIA I UCZENIA SIĘ będą realizowane indywidualnie w każdej ze szkół.  Na poniższym harmonogramie, przy nazwie każdego szkolenia jest również informacja o jego miejscu. Szkolenia komputerowe, czyli: Nauczyciel w cyfrowej przestrzeni edukacyjnej oraz Grafika komputerowa GIMP i INKSCAPE będą realizowane w Szkole Podstawowej w Rozprzy ul. Szkolna 1.

Pozostałe szkolenia będą realizowane w budynku Gimnazjum w Rozprzy ul. Sportowa 12a

PDFHarmonogram_Rozprza-v4.pdf (178,25KB)

 

PDFszkolenia-platformy.pdf (585,38KB)

PDFregulamin cały.pdf (6,06MB)

PDFZałącznik nr 1 - OKOKOK__.pdf (742,02KB)

PDFZałącznik nr 2 - OKOKOK.pdf (577,37KB)

PDFZałącznik nr 3__OKOKOK.pdf (590,50KB)

PDFZałącznik nr 4___OKOKOK.pdf (512,13KB)

PDFZałącznik nr 5__OKOKOK.pdf (942,47KB)
 

PDFHarmonogram zajęć Mierzyn.pdf (531,95KB)
PDFHarmonogram zajęć Milejów.pdf (363,92KB)
PDFHarmonogram zajęć Niechcice.pdf (705,20KB)
PDFHarmonogram zajęć Nowa Wieś.pdf (674,01KB)
PDFHarmonogram zajęć Rozprza.pdf (521,70KB)
PDFHarmonogram zajęć Straszów.pdf (622,17KB)