Tłumacz Migam

XXXI Sesja Rady Gminy Rozprza

 

W dniu 25 kwietnia 2014r. na sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy odbyła się XXXI sesja Rady Gminy Rozprza. W sesji uczestniczyli Przewodniczący Rady Gminy Rozprza Tomasz Gemel, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Arkadiusz Próba, Radni Gminy Rozprza oraz Przedstawiciele władz gminy Rozprza. Obecni byli Janusz Jędrzejczyk Wójt gminy Rozprza, Artur Cubała Zastępca Wójta gminy Rozprza, Bożena Nagrodzka Sekretarz gminy, Bogdan Górecki Skarbnik gminy, Julian Misztela Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rozprzy, Ilona Maćkiewicz Radca Prawny Gminy Rozprza, Ewa Szczegodzińska Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozprzy oraz Edyta Łukasik Kierownik Gminnego Zespołu Oświaty w Rozprzy.

Otwarcia obrad i stwierdzenia quorum dokonał Przewodniczący Rady Gminy Tomasz Gemel. Przedstawił porządek obrad a następnie przyjęto protokół z XXX sesji Rady Gminy.

111.jpeg

Minutą ciszy uczczono pamięć Radnej Gminy Rozprza Jadwigi Kułak- Pełka.

Janusz Jędrzejczyk Wójt gminy Rozprza przedstawił informację z działalności Wójta między sesjami.

Przyjęto uchwałę w sprawie przebudowy drogi krajowej DK-1 na odcinku od Częstochowy do Piotrkowa Trybunalskiego i poprawy bezpieczeństwa jej użytkowników. Radni podtrzymali swoje wcześniejsze stanowisko w sprawie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dotyczące przebudowy drogi krajowej nr 1 na odcinku Częstochowa – Piotrków Tryb., na drogę ekspresową. GDDKiA nie zaplanowała żadnego połączenia z drogami lokalnymi co koliduje z zamierzeniami inwestycyjnymi Samorządu Gminy Rozprza.

222.jpeg

W dalszej części sesji przyjęto uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Piotrkowskiemu przez Gminę Rozprza na realizację zadań w zakresie bieżącego utrzymania dróg. Szczegóły współpracy zostaną określone w stosownej umowie zawartej pomiędzy jednostkami samorządowymi.

Edyta Łukasik Kierownik Gminnego Zespołu Oświaty przedstawiła Radnym Gminy dwie uchwały. Pierwsza dotyczyła opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Rozprza. Zgodnie z założeniami tej uchwały opłata za każdą dodatkową godzinę opieki przedszkolnej powyżej 5 godzin bezpłatnych ma wynosić nie więcej niż 1zł.  Natomiast druga to uchwała zmieniająca uchwałę nr XXVII/27/2009 Rady Gminy w Rozprzy z dn. 29 kwietnia 2009 r. w sprawie dodatków oraz niektórych składników wynagrodzenia wypłacanych nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Rozprza. Obie uchwały zostały przyjęte przez Radnych Gminy jednogłośnie.

333.jpeg

Ewa Szczegodzińska Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej zapoznała Radnych Gminy z projektem uchwały dotyczącej oceny zasobów pomocy społecznej w roku 2013 dla Gminy Rozprza.

W kolejnej części obrad, Anna Karlińska Inspektor w Zespole ds. Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami  omówiła zadania z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rozprza. Działania podjęte przez Urząd Gminy, pomagające mieszkańcom w usuwaniu azbestu będą stanowić zachętę dla właścicieli nieruchomości do ujawnienia faktu posiadania wyrobów zawierających azbest co przyczynia się do poprawy stanu środowiska oraz zdrowia naszej gminy.

Na zakończenie Przewodniczący Rady Gminy Rozprza Tomasz Gemel odczytał pisma skierowane do Rady Gminy po czym przystąpiono do interpelacji.  Następnie zakończył posiedzenie obrad.

 

Galeria