Tłumacz Migam

VIII sesja Rady Gminy w Rozprzy

Po otwarciu sesji i stwierdzeniu quorum przez Przewodniczącego Tomasza Gemela, głos zabrał wójt gminy Janusz Jędrzejczyk, który przedstawił zebranym informacje z działalności pomiędzy sesjami. W dalszej części skarbnik gminy Bogdan Górecki przedstawił Radnym uchwały dotyczące: zamian budżetu i w budżecie na rok budżetowy 2015, uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozprza na lata 2015-2030, a także uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytów na spłatę: planowanego deficytu budżetu oraz wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wszystkie uchwały przedstawione radnym przez skarbnika zostały przyjęte.

W dalszej części spotkania kierownik referatu podatkowego – Szymon Kozłowski zapoznał radnych z uchwałą w sprawie stawek opłaty targowej, która następnie została przyjęta przez radnych jednogłośnie.

Sesje Rady Gminy w lipcu zdarzają się rzadko z racji wakacji. Miniona sesja również została zwołana w związku z koniecznością podjęcia uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu do głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Łochyńsku. Obwód do głosowania został ogłoszony na czas referendum ogólnokrajowego, które odbędzie się 6 września tego roku. Z uchwałą radnych zapoznała sekretarz gminy – Bożena Nagrodzka. W dalszej części obrad podjęto uchwałę dotyczącą zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.

Ostatnia przyjęta przez radnych uchwała dotyczyła wyrażenia zgody do kontynuowania członkostwa Gminy Rozprza w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenia BUD-UJ RAZEM w latach 2014-2020. Dotychczasowa współpraca z LGD BUD-UJ RAZEM zaowocowała wieloma projektami i uzyskaniem środków unijnych, z których gmina jako pojedyncza jednostka nie mogłaby skorzystać.  Działalność w stowarzyszeniu jest również niezwykle ważna w kontekście wymiany kulturowej pomiędzy jednostkami, będącymi członkami LGD.

Ostatnim punktem obrad były interpelacje, wolne wnioski oraz zapytania mieszkańców, które w ciągu miesiąca dotarły do Rady Gminy.