Tłumacz Migam

Kontrole przestrzegania segregacji odpadów

                                                                Rozprza, dn. 6 lipca 2015 r.     

 

 

WÓJT GMINY ROZPRZA

informuje

o przeprowadzanych kontrolach dotyczących przestrzegania zasad segregacji odpadów komunalnych

 

Działając w oparciu o art. 9 u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. z 2013 r. poz. 1399) organ sprawuje kontrolę przestrzegania zasad segregacji odpadów komunalnych.

Kontrolą segregacji odpadów zostaną objęci właściciele nieruchomości podlegający gminnemu systemowi gospodarowania odpadami komunalnymi, którzy zadeklarowali chęć segregowania odpadów. Czynności kontrolne w zakresie przestrzegania zasad segregacji odpadów odbywać się będą losowo, bez uprzedniego zawiadomienia.

Osoba kontrolująca, sprawdza czy w pojemnikach na odpady nie ma szkła, plastiku, czyli tych nieczystości, które należy selektywnie zbierać. Sprawdza się również, czy przy pojemnikach na odpady nie zostały zgromadzone odpady wielogabarytowe, gruz, itp.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego segregowania odpadów komunalnych naliczona zostanie w drodze decyzji opłata jak za zbieranie odpadów zmieszanych, tj. 10 zł od osoby.

Proszę o dokonywanie prawidłowej segregacji odpadów komunalnych.

DOCJak Segregować odpady.doc (59,50KB)