Tłumacz Migam

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORU ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2016-2019

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, której wzór określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011 r., Nr 121, poz.693).

Wypełnione karty zgłoszenia kandydatów wraz ze wszystkimi załącznikami przyjmowane będą w terminie do 30 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy w Rozprzy, Al. 900-lecia 3, pokój nr 13 (sekretariat), I piętro, w godzinach pracy urzędu.

Informacji związanych z wyborem ławników udziela Biuro Rady Gminy Rozprza - tel. 44 649 61 08, 44 649 65 74 – wew. 10.

Wzory dokumentów oraz więcej informacji można znaleźć pod adresem: www.bip.rozprza.pl oraz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl.