Tłumacz Migam

Plac zabaw w ramach rządowego programu ˝RADOSNA SZKOŁA˝

Plac zabaw w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”

Adres obiektu budowlanego:

dz. nr ewid. 229, 311 obr. Straszów,

gmina Rozprza

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw przy Szkole

Podstawowej w Starszowie.

Zamierzenie budowlane realizowane będzie jako „mały plac zabaw” t.j. o powierzchni ok.

240m2, w ramach programu „Radosna Szkoła”, zgodnie z uchwałą Nr 112/2009 z dnia

7 lipca 2009 r. i Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r.

Szkolny plac zabaw jest przeznaczony dla dzieci w młodszym wieku szkolnym - z klas I - III.

 

Powierzchnia szkolnego placu zabaw ok.240 m 2 w tym:

  • nawierzchnia, na której zostanie zainstalowany sprzęt rekreacyjny – ok. 150 m2,
  • niezbędne ciągi komunikacyjne z nawierzchnią syntetyczną typu tartan lub innanawierzchnią syntetyczną - ok. 20 m2,
  • zieleń towarzysząca (trawnik z gotowej darni - ok. 70 m2 wraz z nasadzeniami).

Wykonawca zrealizuje wszystkie prace niezbędne do wykonania i dopuszczenia do użytkowania przedmiotu zamówienia w tym m.in. przygotowanie terenu pod budowę oraz wykonanie zagospodarowania placu budowy wraz z wyposażeniem w nowe urządzenia zabawowe oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej.

 

Podstawowym celem inwestycji jest budowa małego placu zabaw, w ramach programurządowego „Radosna szkoła”, celem stworzenia warunków do aktywności fizycznej dzieci w sposób pozwalający rozładować napięcia emocjonalne i fizyczne. Przewiduje się budowę placu zabaw o powierzchni całkowitej ok. 240 m2 z wydzieleniem następujących stref:

  • strefy do zabaw i ćwiczeń ruchowych o powierzchni ok. 150 m2, na której zostanie

zainstalowany sprzęt rekreacyjny, pokrytej nawierzchnią bezpieczną, syntetyczną

poliuretanową - EPDM, w kolorze zielonym, amortyzującą upadek dziecka z

wysokości, zgodną z Polskimi Normami. Nawierzchnie należy układać na

podbudowie z kruszywa naturalnego, stabilizowanego mechanicznie. W celu

ułatwienia spływu wód opadowych należy zastosować na nawierzchni spadek min. 1

%. W przypadku występowania pod projektowaną nawierzchnią gruntów gliniastych,

należy dodatkowo zastosować warstwę odsączającą.

  • strefy komunikacyjnej (ścieżka) o powierzchni ok. 20 m2, pokrytej nawierzchnią

syntetyczną poliuretanową – EPDM, w kolorze zielonym, zgodną z Polskimi

Normami. Szerokość ścieżki winna wynosić ok. 1,5 m. Nawierzchnię ścieżki należy

ograniczyć obrzeżem betonowym na pograniczu z nawierzchnią trawiastą. W celu

ułatwienia spływu wód opadowych należy zastosować spadek poprzeczny

wynoszący min. 2 %.

  • strefy zielonej pod trawniki i obsadzenia roślinnością średnią (krzewy liściaste

i iglaste) o powierzchni ok. 70 m2. Nie dopuszcza się nasadzeń roślinnością

niebezpieczną tj. trującą, ostrą czy kłującą. Nawierzchnia zieleńców powinna być

wyprofilowana ze spadkiem od 1 – 3 %, ułatwiającym powierzchniowy spływ wody.

 

Obszar lokalizacji szkolnego placu zabaw obejmuje północno - wschodnią część działki nr

ewid. 311 obr. Straszów.

Dojazd i komunikacja z przedmiotową działką następuje od strony drogi gminnej.

 

Działki nr 229, 311 obr. Staszów stanowią własność Gminy Rozprza.

Użytkownikiem jest Szkoła Podstawowa w Straszowie.

Zaprojektowania i wykonania szkolnego placu zabaw (o pow. 240 m2)  w ramach rządowego programu „RADOSNA SZKOŁA” przy Szkole Podstawowej im. Zofii Grzybowskiej w Straszowie,  gm. Rozprza dokona firma Educarium Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 20, 85-451 Bydgoszcz

Kwota jaką Gmina zamierza przeznaczyć na sfinansowanie części I zamówienia wynosi 141.000,00 zł brutto