Tłumacz Migam

VI sesja Rady Gminy

W środę 31 marca br. w Sali Konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Rozprzy odbyła się VI w tej kadencji sesja Rady Gminy Rozprza.

Po otwarciu sesji i stwierdzeniu quorum przez Przewodniczącego Tomasza Gemela, głos zabrał Wójt Gminy Janusz Jędrzejczyk oraz Zastępca Wójta – Artur Cubała, którzy przedstawili zebranym informację z działalności pomiędzy sesjami.

W dalszej części sesji Skarbnik Gminy Bogdan Górecki przedstawił Radnym uchwały dotyczące: zamian budżetu i w budżecie na rok budżetowy 2015 oraz uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozprza na lata 2015-2030. Obie uchwały zostały przyjęte przez Radnych. Następną uchwałą, którą podjęli Radni była ta dotycząca nie ustanawiania funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2016. Fundusz sołecki jest bardziej sformalizowaną metodą zarządzania zadaniami jakie mogą być wykonane przez gminę na terenie danego sołectwa w danym roku. Blokuje ona praktycznie możliwość zmieniania zapisanych zadań, lub dokładania nowych przez sołtysów w czasie roku. Każde sołectwo posiada bowiem swój fundusz do wykorzystania, który nie może być zwiększony, a jego wysokość jest zależna od wielkości sołectwa. W praktyce większe zadania, o które proszą mieszkańcy sołtysów musiałby być rozkładane na kilka lat, ponieważ budżet na nie byłby za mały. Po konsultacjach z sołtysami oraz za ich prośbami Radni przyjęli uchwałę o nietworzeniu funduszów sołecki na terenie Naszej Gminy.

Następnie Artur Cubała zapoznał zebranych z treścią uchwały dotyczącej udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Piotrkowskiemu przez Gminę Rozprza na realizację zadań w zakresie bieżącego utrzymania dróg. Wspólne działania gminy oraz powiatu piotrkowskiego pozwalają znacząco poprawić stan dróg gminnych na naszym terenie.

Kolejną ważną uchwałą  podjętą podczas tej sesji była uchwała dotycząca zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzenie ścieków. Julian Misztela, Dyrektor Gminnego Zakładu Komunalnego przekazał Radnym dobrą wiadomość, że w tym roku, tak jak w ubiegłym cent za wodę oraz odbiór ścieków nie ulegną zmianie i pozostaną na tym samym poziomie. Dzieje się tak min. dlatego, że zwiększa się ściągalność zaległych opłat od osób, które notorycznie nie płacili za wodę oraz dzięki budowie kolejnych domów, a tym samy zwiększaniu się ilości przyłączy.

W interpelacjach, oraz wolnych wnioskach Zastępca Wójta Artur Cubała przedstawił zebranym Radnym półroczny plan prac przy remontach dróg gminnych, rozwożeniu tłucznia, oraz czyszczeniu rowów odprowadzających wodę z pól. Ważnym tematem omówionym wraz z Radnymi była także kwestia zbliżającego się remontu ul. Kościuszki w Rozprzy. W czasie jego trwania zostanie wymieniony wodociąg azbestowy oraz prawiona kanalizacja deszczowa.

Na koniec spotkania Przewodniczący Rady Gminy, a także Wójt złożyli wszystkim Radnym najlepsze życzenia Wielkanocne.

IMG_8445.jpeg

IMG_8452.jpeg

IMG_8450.jpeg