Tłumacz Migam

V sesja Rady Gminy

W dniu 23 lutego br. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Rozprzy odbyła się V Sesja Rady Gminy Rozprza. Po otwarciu, a także stwierdzeniu quorum przez Przewodniczącego Rady Gminy Rozprza Tomasza Gemela, Wójt Gminy Janusz Jędrzejczyk przekazał Radnym informację z działalności pomiędzy sesjami. Pierwszą uchwałą tej sesji jaką podjęli jednogłośnie Radni była uchwała w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, określenia terminów płatności dla inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. Jej treść przedstawił Radnym Kierownik Referatu Podatków, Opłat i Windykacji Szymon Kozłowski. W dotychczas obowiązującej uchwale inkasenci wskazywani byli z imienia i nazwiska. Zaproponowany projekt uchwały przypisuje obowiązki inkasenta do funkcji sołtysa poszczególnych wsi, co spowoduje, że w przypadku zmiany osoby sołtysa obowiązki inkasenta z mocy prawa przejmuje jego następca.

Kolejnym punktem obrad było podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Rozprza. Uchwałę przedstawiła Radnym Kierownik Gminnego Zespołu Oświaty – Edyta Łukasik.

Aleksandra Jarosz pracownik Urzędu Gminy zapoznała Radnych w kolejną uchwałą, która dotyczyła podziału sołectwa Truszczanek i utworzeniu nowego sołectwa – Gieski. Po przyjęciu tej uchwały należało w kolejnych punktach obrad Sesji uchwalić statut nowego sołectwa, Gieski, a także zmienić statut sołectwa Truszczanek. Konsekwencją tych zmian było uchwalenia zmian w statucie Gminy Rozprza. Po interpelacjach, wolnych wnioskach i zapytaniach Przewodniczący Tomasz Gemel zakończył obrady. 

IMG_7643.jpeg

IMG_7647.jpeg