Tłumacz Migam

Zakup strojów dla Koła Gospodyń Wiejskich w Rozprzy oraz realizacja prelekcji nt. odpadów i OZE

                                                          

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

 w ramach działania 413  Wdrażanie  lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań  Osi 3  ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Operacja pn.:  ”Zakup strojów dla Koła Gospodyń Wiejskich w Rozprzy oraz realizacja prelekcji nt. odpadów i OZE” została zrealizowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów w ramach działania.

Całkowity koszt operacji: 5 025,71 PLN

Udział środków UE: 3287,56 PLN

Wkład Beneficjenta: 1 738,15 PLN

Beneficjent: Gmina Rozprza

Celem operacji jest promocja Gminy i obszaru LGD poprzez zakup strojów dla Koła Gospodyń Wiejskich w Rozprzy oraz wzrost wiedzy mieszkańców Gminy w zakresie właściwego gospodarowania odpadami i możliwościami zastosowania OZE we własnym gospodarstwie domowym.

W ramach projektu zakupiono 14 kompletów strojów (bluzka, spódnica, kamizelka) oraz przeprowadzono prelekcję na temat OZE i segregacji odpadów (6 godzin). Projekt będzie oddziaływał na lokalne otoczenie i będzie miał wpływ na zachowanie i kultywowanie lokalnych tradycji.

Realizacja projektu przyczyni się do promocji Lokalnej Grupy Działania "BUD-UJ RAZEM".

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2007-2013.