Tłumacz Migam

Budżet Gminy na 2015 rok uchwalony

Dnia 27 stycznia br. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Rozprzy odbyła się 4 w tej kadencji Sesja Rady Gminy Rozprza. Była ona wyjątkowa z kilku powodów. W tej sesji Rady uczestniczył bowiem Starosta Powiatu Piotrkowskiego- Stanisław Cubała, a także Radni podjęli na niej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rozprza na 2015 rok.

IMG_6546.jpeg

            Obrady otworzył Przewodniczący Rady Gminy Rozprza – Tomasz Gemel. Po stwierdzeniu quorum oraz przedstawieniu porządku obrad, przyjęto protokół z III Sesji Rady Gminy Rozprza. Kolejnym punktem było przedstawienie przez Wójta – Janusza Jędrzejczyka informacji z jego działalności pomiędzy sesjami.

IMG_6555.jpeg

            Następnie Skarbnik Gminy – Bogdan Górecki przedstawił Radnym uchwałę dotyczącą zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozprza na lata 2015- 2030. Została ona przyjęta jednogłośnie. Kolejna uchwała przyjęta przez Radnych dotyczyła uchwalenia budżetu Gminy Rozprza na 2015 rok. Została ona przyjęta większością głosów przy dwóch głosach wstrzymujących się. W dalszej części Radni zapoznali się z uchwałą dotyczącą udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu. W tej sprawie głos również zabrał Starosta Powiatu Piotrkowskiego – Stanisław Cubała. Pomoc ta zostanie przekazana na rozbudowę dwóch obiektów mostowych wraz z dojazdami  w ciągu drogi Milejów – Lubień w miejscowści Łazy. W czasie tych prac zostaną naprawione mosty (wymieniona zostanie izolacja, poręcze, powłoka antykorozyjna), a także zostanie przebudowana droga prowadząca do tych mostów na odcinku ok. 1 kilometra. Kolejnym punktem obrad Rady było przyjęcie uchwał: w sprawie przyjęcia planów Komisji Rady Gminy Rozprza na 2015 rok oraz w sprawie wyboru członka do Rad Społecznej działającej przy Powiatowym Zespole Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim. Na członka ww. Zespołu wybrano jednogłośnie Radną Agatę Bartkowską.

IMG_6551.jpeg

            W dalszej czasie sesji Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozprzy – Ewa Szczegodzińska przedstawiła Radnym uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami  psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. Uchwała ta została również przyjęta przez Radnych. Następnie pracownik Urzędu Gminy Rozprza – Michał Tokarski zaznajomił Radnych z uchwałą w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – „Przedszkole przy szkole”. Dzięki pozyskanym środkom będzie można wyremontować w części każdy oddział przedszkolny w naszej gminie.

IMG_6597.jpeg

            Ostatnimi dwoma uchwałami, które zostały przyjęte przez Radnych w tej sesji był  uchwały dotyczące: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Rozprza, nr. 456, a także uchwały dotyczącej uchylenia uchwały w sprawie zbycia nieruchomości w obrębie ewidencyjnym w Niechcicach, nr: 2434.

IMG_6587.jpeg

            Po złożeniu interpelacji, wolnych wniosków oraz zapytań do Starosty Powiatu Piotrkowskiego i Wójta Gminy Rozprza, Przewodniczący Rady Gminy Rozprza zakończył obrady.