Tłumacz Migam

W Niechcicach odbyła się rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa

W dniu 12 stycznia br. w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Niechcicach odbyła się rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa dotycząca „budowy dwóch budynków kurników brojlerów, budynku inwentarskiego (chlewni) oraz budynku gospodarczego wraz z urządzeniami i infrastrukturą techniczną” w miejscowości Cieślin.

            Rozprawę administracyjną otwartą dla społeczeństwa stosuje się fakultatywnie w czasie postępowania o wydanie decyzji środowiskowej. Pozwala ona skoncentrować w jednym miejscu i czasie wszystkie strony postępowania, uczestników postępowania oraz zainteresowane osoby. Decyzję o jej przeprowadzeniu podnajmuje organ wydający decyzję – w tym konkretnym przypadku jest to wójt gminy. Taka rozprawa ma za zadanie rozwiać wszelkie wątpliwości, odpowiedzieć na pytania zainteresowanych i ułatwić wydanie decyzji.

Rozprawę poprowadził Wójt Gminy Rozprza – Janusz Jędrzejczyk. Przyciągnęła ona wielu mieszkańców Cieślina, Niechcic oraz Truszczanka i Świrczyńska. Na rozprawie pojawili się także inwestorzy i kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Rozprzy – Małgorzata Wrzeszcz. Główne zastrzeżenia jakie przedstawili mieszkańcy do inwestora dotyczyły zapachu jaki wiąże się z hodowlą kurczaków oraz trzody chlewnej oraz uciążliwościami związanymi ze sąsiedztwem z tak dużą inwestycją. Państwo Sobala odpowiadali na zadawane im pytania. Małgorzata Wrzeszcz przedstawiła zainteresowanym procedurę jaką należy wykonać by otrzymać decyzję środowiskową, a także jakie zalecenia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi ww. sprawie jakie musi spełnić inwestor.

Mieszkańcy po zakończonej rozprawie nadal nie zgadzają się na wydanie pozytywnej decyzji środowiskowej dla inwestycji Państwa Sobala. Wójt Gminy Janusz Jędrzejczyk obiecał wszystkim dokładne i rzetelne podejście do tematu. Jednocześnie wszelkie protesty, pytania i swoje uwagi mieszkańcy mogą składać w powyższej sprawie w Urzędzie Gminy do końca stycznia 2015r.