Tłumacz Migam

Zebranie sołtysów Gminy Rozprza

Zebranie otworzył Wójt Gminy Rozprza – Janusz Jędrzejczyk. W zebraniu uczestniczyli także: Zastępca Wójta Gminy – Artur Cubała, Skarbnik Gminy – Bogdan Górecki oraz Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej – Julian Misztela.

W dalszej części spotkania głos zabrał Skarbnik Gminy, który poinformował Radnych o stawkach podatku na 2015 rok. W większości pozostały one na tym samym poziomie. Nastąpił jedynie wzrost podatku rolnego, aktualnie stawka wynosi 153,43 zł za 1 ha przeliczeniowy gruntów ornych oraz podatku leśnego – 41,55 zł. Terminy płatności wszystkich podatków pozostały również niezmienne.

Wójt po raz kolejny przypomniał sołtysom o możliwości zapisywania się mieszkańców do bezpłatnego systemu informowania – SISMS. Daje on możliwości przypominania mieszkańcom o konieczności opłaty podatków, czy też opłat za śmieci a także informowania o zagrożeniach. Następnie Wójt poinformował Sołtysów o podjęciu przez Radnych na ostatniej Sesji Rady Gminy uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości stanowiących rolniczą oczyszczalnię ścieków w Niechcicach oraz terenów przyległych.

Ważnym tematem, z którym zapoznał sołtysów Wójt Janusz Jędrzejczyk był temat elektrowni wiatrowych i licznych protestów mieszkańców w tej sprawie, a także budowy fermy kurzej w miejscowości Cieślin. Przypomniał on zebranym sołtysom o konieczności informowania na bieżąco mieszkańców poprzez ogłoszenia w sprawach gminy na tablicach w każdym sołectw, a jeżeli sprawa jest dużej wagi, to również przez kurendę.

Na zakończenie Wójt wspomniał sołtysom o zbliżających się obchodach 950-lecia Rozprzy.

IMG_6248.jpeg