Tłumacz Migam

Bliżej przyrody!

Zarząd WFOŚiGW w Łodzi podjął decyzję o przyznanie Gminie Rozprza dotacji na realizację zadania konkursowego „Magiczny zakątek przyrodniczo- rekreacyjny”ogródek dydaktyczny w Szkole Podstawowej im. Zofii Grzybowskiej w Straszowie w wysokości 31 500, 00 zł

Kwota całkowita zadania wynosi 54 015,00 zł.

 

IMG_5383.jpeg

 

Opis planowanych działań

Utworzenie ogródka dydaktycznego pn. „ Magiczny zakątek przyrodniczo-rekreacyjny” obejmować będzie obszar o pow. 1754m² z wyłączeniem terenu o wym. 19,5m x 8,5m, który zajmowany jest obecnie przez plac zabaw. Na terenie przeznaczonym na ogródek dydaktyczny prowadzone będą roboty ziemne polegające na zajęciu darni, wykonaniu alejek z obrzeżami, zamontowaniu obiektów małej architektury (pergole, ławeczki, miejsce na ognisko, kosze na odpady, tablice dydaktyczne i informacyjne), wykonaniu podbudowy pod nasadzenia, wykonanie nasadzeń. Wykonany zostanie także  kompostownik i doprowadzone ujęcie wody.

Przewidywany termin rozpoczęcia – 15.12.2014r.

Przewidywany termin zakończenia – 15.06.2015r.

Planowany ogródek dydaktyczny będzie spełniał kilka funkcji:

- edukacyjną,

- rekreacyjną,

- rozwijanie zachowań proekologicznych,

- umiejętność współpracy w grupach.

Na terenie ogródka będzie część naukowa i rekreacyjna, połączona z placem zabaw.

Mamy nadzieję, że uczniowie poprzez udział w realizacji programu edukacji ekologicznej opartego na wykorzystaniu przyszkolnego ogródka dydaktycznego staną się w dorosłym życiu ludźmi wrażliwymi na piękno przyrody, angażując się świadomie w różnorodne działania o charakterze proekologicznym.

Głównym założeniem programu edukacji ekologicznej opartego na dydaktycznym ogródku „Magiczny zakątek przyrodniczo - rekreacyjny” będzie wdrażanie dzieci do obserwacji, eksperymentowania i działania praktycznego za pomocą zmysłów. Zawarte w programie cele dają możliwość rozwijania u dzieci zainteresowań środowiskiem przyrodniczym i człowiekiem jako jego integralną częścią, a co za tym idzie w bezpośredni sposób wpłyną na kształtowanie się u nich postaw ekologicznych.

Dyrekcja i nauczyciele planują utworzenie zakątków różnorodności roślinnych, co umożliwi poznanie pospolitych gatunków roślin. Celem zajęć będzie też nauka korzystania z prostych atlasów, przewodników lub kluczy do rozpoznawania roślin oraz zbieranie roślin w celu tworzenia, np. zielników czy fotografii. Plansze poglądowe umieszczone na terenie ogródka, a przede wszystkim bezpośredni kontakt z roślinami zielnymi, krzewami i drzewami pozwoli na rozpoznawanie ich na podstawie sylwetki, kształtu liścia i owoców. Dzieci poznają zarówno drzewa iglaste jak i liściaste. Możliwa będzie także obserwacja organizmów glebowych (widocznych bezpośrednio i pod lupą lub mikroskopem), badanie ich wpływu na strukturę gleby i jej właściwości. Planują również wprowadzić różne typy podłoża (m.in.: torf, ziemia gliniasta, piaszczysta), aby uczniowie mogli dokładnie sprawdzić istotne różnice  podłoża. Część terenu zostanie również zagospodarowana jako stacja pogodowa. Uczniowie dokonają tam prostych pomiarów: odczytają temperaturę i ciśnienie atmosferyczne. Zbadają zjawiska pogodowe, poprowadzą kalendarz pogody, zapiszą parametry pogody obserwowane w ciągu dnia. Bogactwo roślin ogródka dydaktycznego stanie się powabnią dla wielu gatunków zwierząt, jednocześnie pozwoli rozbudzać w uczniach głębsze zainteresowanie światem przyrody, wyzwalać aktywność badawczą dzieci, doskonalić umiejętność rozpoznawania gatunków, kształtować szacunek wobec przyrody, a w przyszłości podejmować nowe inicjatywy na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska.