Odpady komunalne

NOWY SYSTEM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH   

 

Odpady  z terenu naszej gminy odbierane będą od 1 lipca 2017 r. przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ,,Fart Bis” Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach przy ul. Ks. Piotra Ściegiennego 268 C, 25-116 Kielce.

 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi może być wnoszona:

  1. w kasie Urzędu Gminy,
  2. w banku,
  3. przelewem  na rachunek bankowy Gminy Rozprza 11 8973 0003 0010 0000 0286 0021 ( Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej w Rozprzy) tytułem " Opłata za śmieci za okres.... "  w tytule należy także podać dane osoby składającej deklarację)
  4. lub u sołtysa.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Rozprza z dnia 29 lutego 2016 r. Nr XIII/15/2016 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi  wynosi:

  1. 6,50 zł  miesięcznie od osoby, jeżeli odpady będą  zbierane selektywnie,
  2. 10,00 zł  miesięczne od osoby, w przypadku odbioru odpadów zmieszanych.

Opłata za odbiór odpadów wnoszona jest kwartalnie w  terminach:

  1. do 15 stycznia danego roku – za październik, listopad, grudzień (IV kwartał)
  2. do 15 kwietnia danego roku - za styczeń, luty, marzec (I kwartał)
  3. do 15 lipca danego roku - za kwiecień, maj, czerwiec (II kwartał)
  4. do 15 październik danego roku - za lipiec, sierpień, wrzesień (III kwartał)

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych (firmy, instytucje, prowadzący działalność gospodarczą), właściciele zobowiązani są gospodarować odpadami komunalnymi na dotychczasowych zasadach, czyli mają obowiązek zawarcia lub kontynuacji umowy z podmiotem uprawnionym na ich odbiór i zagospodarowanie.

Zgodnie z art. 6 m ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć  nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

PDFZarządzenie wraz z regulaminem PSZOK.pdf