Tłumacz Migam

III Sesja Rady Gminy Rozprza

W dniu 30 grudnia br. w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy odbyła się III sesja Rady Gminy Rozprza. W sesji uczestniczyli Przewodniczący Rady Gminy Rozprza Tomasza Gemel, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Józef Bielas, Radni Gminy Rozprza oraz Przedstawiciele władz gminy Rozprza. Obecni byli Janusz Jędrzejczyk Wójt Gminy Rozprza, Artur Cubała Zastępca Wójta Gminy, Bożena Nagrodzka Sekretarz Gminy, Bogdan Górecki Skarbnik Gminy Rozprza, Ewa Góral - Zielonka radca prawny Urzędu Gminy Rozprza

IMG_6196.jpeg

Otwarcia obrad i stwierdzenia quorum dokonał Przewodniczący Rady Gminy Tomasz Gemel. Przedstawił porządek obrad a następnie przyjęto protokół z II sesji Rady Gminy.

Janusz Jędrzejczyk Wójt Gminy Rozprza przedstawił informację z działalności Wójta między sesjami.

Następnym punktem obrad było przedstawienie przez Skarbnika Gminy Bogdana Góreckiego m.in. uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014 rok, uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozprza na lata 2014-2025.

Następnie na wniosek Wójta Gminy Rozprza została przedstawiona Radnym przez Bogdana Góreckiego – Skarbnika Gminy uchwała dotycząca wydatków niewygaszających w 2014. Ma to związek z niezakończonymi w tym roku inwestycjami w Gminie. Wszystkie uchwały przedstawione przez Skarbnika Gminy Rozprza zostały podjęte przez Radnych.

IMG_6203.jpeg

Kolejnym punktem sesji było podjęcie, po uprzednim przedstawieniu przez Ewę Paras - Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok.

W dalszej części posiedzenia Radni podjęli jednogłośnie uchwałę dotyczącą uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości stanowiących rolniczą oczyszczalnię ścieków w Niechcicach oraz terenów przyległych. Z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zapoznał Radnych Daniel Dybalski – pracownik Urzędu Gminy w Rozprzy. Uchwalanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie oczyszczalni jest jednym z ostatnich kroków w utworzeniu na tym terenie Podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która przyciągnie inwestorów chcących produkować na terenie naszej Gminy.

IMG_6217.jpeg

Natomiast w części końcowej przystąpiono do interpelacji w których poruszono temat budowy kurników oraz chlewni w Niechcicach, a także budowy elektrowni wiatrowych na terenie gminy i zakończono posiedzenie obrad.