Tłumacz Migam

Stawiamy na kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Rozprza

Uczniowie ze szkół podstawowych z terenu Gminy Rozprza korzystają  z dodatkowych zajęć. A wszystko dzięki wsparciu ze środków Unii Europejskiej. 

Projekt jest realizowany od 1 sierpnia 2014r. do 30 czerwca 2015r., a celem jego jest harmonijny rozwój kompetencji kluczowych u 366 uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Rozprza.

W ramach projektu odbywają się dodatkowe zajęcia rozwijające i wyrównawcze dla uczniów zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi.
Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 238 572,19 zł.

Projekt „Stawiamy na kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Rozprza” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Podziałanie 9.1.2. - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic, w jakości usług edukacyjnych.

Michał Tokarski