Tłumacz Migam

II sesja Rady Gminy w Rozprzy

W sesji uczestniczyli Przewodniczący Rady Gminy Rozprza Tomasz Gemel, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Rozprza Józef Bielas, Radni Gminy oraz władze samorządowe. Obecni byli: Wójt Gminy Rozprza Janusz Jędrzejczyk, Zastępca Wójta Gminy Rozprza Artur Cubała, Skarbnik Bogdan Górecki – Skarbnik oraz Radca Prawny Gminy Rozprza – Ilona Maćkiewicz.

Otwarcia obrad i stwierdzenia quorum dokonał Przewodniczący Rady Gminy Tomasz Gemel. Przedstawił porządek obrad, po którym przyjęto protokół z I Sesji Rady Gminy.

W kolejnym punkcie Wójt Gminy Janusz Jędrzejczyk przedstawił Radnym informację z działalności Wójta między sesjami.

W czasie II Sesji Rady Gminy wybrano przewodniczących oraz członków Komisji Rady: Rewizyjnej; Rolnictwa, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej; Oświaty, Kultury i Sportu; Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Zdrowia Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska.

Na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybrano Krzysztofa Krajewskiego, Przewodniczącym Komisji Rolnictwa, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej został Krzysztof Biegański, na czele Komisji Oświaty, Kultury i Sportu stanęła Elżbieta Piątek, a Małgorzata Nowakowska będzie przewodniczyć Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego. Agata Bartkowska została Przewodniczącą Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska. Z pełnym składem wszystkich Komisji można zapoznać się na stronie www.rozprza.pl , a także w Urzędzie Gminy Rozprza.

W kolejnej części Sesji Jan Życiński przedstawił uchwałę zmieniającą uchwałę z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie określenia  wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. Została ona przyjęta przez Radnych jednogłośnie.

W punkcie dotyczącym interpelacji i wolnych wniosków Przewodniczący Tomasz Gemel odczytał pisma skierowane do Rady oraz ustalił z Radnymi termin posiedzenia wspólnego Komisji w sprawie projektu Budżetu Gminy Rozprza na 2015 rok.