Tłumacz Migam

„Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rozprza – II etap”

 

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OŚ I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZU.png2.png

AZBEST – II ETAP 2012

21 156,52 CAŁKOWITA WARTOŚĆ

20 944,00 WFOŚiGW w Łodzi

Nazwa Zadania: „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rozprza – II etap”

W wyniku realizacji zadania z terenu Gminy Rozprza usunięto pokrycia azbestowe, stanowiące zagrożenie dla środowiska. Płyty w sposób bezpieczny dla środowiska zostały przetransportowane i unieszkodliwione na składowisku odpadów niebezpiecznych przez firmę posiadającą stosowne uprawnienia.

 

Płyty azbestowo- cementowe w ilości 60,275 Mg znajdujące się na terenie 30 posesji zlokalizowanych na terenie Gminy Rozprza zostały usunięte i unieszkodliwione przez wykonawcę, który wyłoniony został w wyniku przeprowadzenia postępowania o udziale zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 nr 113 poz. 759 z późn. zm.).

Prace zostały wykonane z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, o których mowa w § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. nr 71, poz. 649).

Realizacja zadania obejmowała:

  1. zebranie, zapakowanie i transport odebranych wyrobów zawierających azbest specjalistycznym sprzętem zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami prawnymi;
  2. przekazanie wyrobów zawierających azbest do unieszkodliwienia na odpowiednio do tego celu przeznaczone składowisko.