Tłumacz Migam

Nr rachunków bankowych

 

Urząd Miasta i Gminy w Rozprzy uprzejmie informuje, iż od dnia 1 stycznia 2009r. uległy zmianie numery rachunków bankowych. Jeden rachunek wspólny dla dochodów i wydatków, który obowiązywał do 31.12.2008r. o nr 39 8973 0003 0010 0000 0286 0002 obecnie jest rachunkiem budżetu na który wpływać będą:

 • dotacje,
 • subwencje,
 • zwroty niewykorzystanych przez jednostki podległe dotacji i subwencji,
 • środki z zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego,
 • środki z nienależnych pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

Na rachunek bankowy o nr 11 8973 0003 0010 0000 0286 0021 (rachunek bieżący dochodów Urzędu Miasta i Gminy w Rozprzy) będą wpływały należności z tytułu:

 • podatków(od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportu),
 • opłaty skarbowej,
 • opłaty eksploatacyjnej,
 • opłaty targowej,
 • opłaty za zajęcie pasa drogowego,
 • opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • czynszu dzierżawnego oraz najmu lokali mieszkalnych i użytkowych,
 • wpisu do działalności gospodarczej, dobrowolnych wpłat na inwestycje,
 • opłat za przedszkole,
 • dobrowolnych wpłat na obchody Dni Rozprzy,
 • kosztów upomnień,
 • odsetek od zaległości podatkowych,
 • odsetek od nieterminowych wpłat czynszu i najmu lokali,
 • sprzedaży mienia komunalnego,
 • wieczystego użytkowania
 • tanuty dzierżawnej(opłaty łowieckiej)
 • opłat różnych (np. za zniszczone mienie komunalne Gminy, należności z  tytułu odszkodowań, wpływy z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników interwencyjnych dotyczące lat ubiegłych, wpływy z tytułu prywatnych rozmów telefonicznych nauczycieli, wpływy z tytułu wystawionych not obciążeniowych)
 • należności z tytułu udostępnienia danych osobowych

Rachunek depozytów o nr 82 8973 00,03 0010 0000 0286 0004 pozostaje bez zmian dla wpływu należności z tytułu:

 • wadium,
 • zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rachunek do opłat za gospodarkę odpadami - śmieci nr 51 8973 0003 0010 0000 0286 0174