Tłumacz Migam

Przedostatnia sesja Rady Gminy Rozprza

W piątek 24 października br., w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Rozprza odbyła się przed ostatnia sesja Rady Gminy Rozprza. Radni Gminy w pełnym składzie spotkali się po raz XXXV by wspólnie podjąć decyzję w sprawie przyjęcia uchwał przedstawionych podczas porządku posiedzenia. Tomasz Gemel Przewodniczący Rady Gminy po otwarciu obrad i stwierdzenia quorum przedstawił harmonogram obrad. Następnie Radni jednogłośnie przyjęli protokół z XXXIV sesji.

IMG_2859.jpeg

Działalność między sesjami została zreferowana przez Janusza Jędrzejczyka Wójta Gminy Rozprza, który podsumował wszystkie przeprowadzone inwestycje zarówno te, które rozpoczęte zostały w latach wcześniejszych a sfinalizowanych w okresie kadencji 2010 – 2014.

IMG_2872.jpeg

Zmiany w budżecie gminy na 2014 rok a także kwestię Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozprza na lata 2014-2025 przedstawił Bogdan Górecki Skarbnik Gminy. Zapoznał Radnych ze zmianami dochodów oraz wydatków.  W planie finansowym Przedszkola w Rozprzy i Przedszkola w Niechcicach wprowadzono środki na realizację Programu Powszechnej Dwujęzyczności „Dwujęzyczne Dzieci”, który ma na celu wprowadzanie dziecka w świat języka angielskiego równolegle do języka polskiego. Zmiany nie zmieniają deficytu budżetowego.

IMG_2947.jpeg

Jednostka OSP z Ignacowa zwróciła się z prośbą do Urzędu Gminy w Rozprzy o udzielenie dotacji na zakup drzwi garażowych i wykonanie termoizolacji ścian budynku w celu zamknięcia obiektu przed zimą. O wsparcie finansowe w wysokości 20 tyś. złotych na zakup HDS-u (hydraulicznego dźwigu samochodowego), który miałby być wykorzystywany do przerzucania dużych bel słomy i siana podczas pożarów stert zwróciła się również Jednostka OSP z Rozprzy. Radni Gminy jednogłośnie przyjęli projekty uchwał w powyższym temacie.

W dalszej części posiedzenia z projektem „Programu współpracy Gminy Rozprza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok” Radnych zapoznała Ewa Paras Inspektor w Referacie Organizacyjno Administracyjnym i Spraw Obywatelskich oraz Promocji. Podkreśliła, że na podstawie tak opracowanego programu istnieje możliwość realizowania przez Gminę zadań publicznych m.in. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

IMG_2967.jpeg

Ważnym dla Gminy tematem jest Strategia Rozwoju Gminy Rozprza do 2020 roku, bowiem jest dokumentem określającym średniookresowy plan działania, generalny kierunek rozwoju oraz cele, których realizacja jest niezbędna dla osiągnięcia przyjętych zadań. Kluczowym elementem procesu tworzenia Strategii są konsultacje społeczne. Anna Toma Główny Specjalista ds. Funduszy Unijnych przybliżyła cele strategii, które skupiają się na dokładnym zbadaniu potrzeb, oczekiwań i preferencji społeczności lokalnej. Wyjaśniła, że procedura uspołecznienia dokumentu zakłada bezpośredni udział mieszkańców w jego tworzeniu przede wszystkim na etapie diagnozy, co prowadzi do umożliwienia wszystkim zainteresowanym aktywny udział w kreowaniu kluczowych dla Gminy kierunków rozwoju. Warto zauważyć, że Strategia pełni funkcję drogowskazu przy realizacji przedsięwzięć o charakterze lokalnym, jest generalnym konceptem systemowego długofalowego działania władzy i uczestników życia społecznego.

Ponadto Artur Cubała Zastępca Wójta zapoznał Radnych z pracami budowlanymi i remontowymi, które przeprowadzane są przez Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Rozprza. W formie slajdów przedstawił prace przeprowadzone przez druhów strażaków. Inwestycje i renowacje obiektów straży są możliwe m.in. dzięki dotacji z budżetu Gminy Rozprza i środków unijnych pozyskanych z LGD BUD – UJ RAZEM.