Tłumacz Migam

SP W STRASZOWIE REALIZUJE INNOWACJĘ PEDAGOGICZNĄ pt. „WYCHOWANIE PROEKOLOGICZNE”

Szkoła Podstawowa im. Zofii Grzybowskiej w Straszowie od 1 września 2014 roku rozpoczęła realizację innowacji pedagogicznej pt. „WYCHOWANIE PROEKOLOGICZNE” wg autorskiego programu mgr Grażyny Lewińskiej, która została zgłoszona do Łódzkiego Kuratora Oświaty. Organ prowadzący szkołę – Gmina Rozprza wyraziła zgodę na realizację innowacji w okresie 2014-2020.  Edukacja ekologiczna w szkole w Straszowie rozumiana jako stały element wychowania rodzinnego, szkolnego i środowiskowego pozwala, by uczniowie poprzez własny przykład uświadamiali dorosłych, w myśl przysłowia „czego się Jaś nauczy, przekaże tacie...”.

IMG_5023a.jpeg

Zajęciom przyświeca hasło „Edukacja środowiskowa - pierwsza w planie, na cóż bowiem zda się liczenie, czytanie, gdy życia na Ziemi nie stanie. „ (I. Oksińska). W roku szkolnym 2014/2015 zajęcia w formie zajęć lekcyjnych odbywają się w klasach: Ia, Ib, IVa, IVb. Rekrutacja do wymienionych oddziałów odbyła się na  zasadzie powszechnej dostępności dla uczniów szkoły, za pisemną zgodą rodziców.  

Zajęcia prowadzi autorka innowacji mgr Grażyna Lewińska. Uczniowie oceniani są zgodnie z zasadami oceniania dla  I i II etapu edukacyjnego określonymi w statucie szkoły. Program wychowania proekologicznego ma odrębne ramy dla uczniów młodszych – w I etapie edukacyjnym oraz starszych w II etapie edukacyjnym, we wszystkich klasach przewiduje wycieczki i zajęcia w terenie umożliwiające poznanie najbliższego otoczenia, ukazanie przyczyn i skutków zanieczyszczeń środowiska.