Tłumacz Migam

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej

Uchwała Nr 4/2014

Gminnej Komisji Wyborczej

w Rozprzy

                                                z dnia 20 października 2014 r                                             

w sprawie powołania obwodowych  komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 

Na podstawie art.  182 § 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy  (Dz. U. z 2011 r., Nr  21, poz. 112 z późn. zm.) oraz uchwały Państwowej Komisji Wyborczej  z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych  i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – Gminna Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1 W celu przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. powołuje się w Gminie Rozprza obwodowe komisje wyborcze, w skład których wchodzą osoby wymienione w załącznikach nr 1 – 9  do uchwały.

§  2   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                    Przewodnicząca

                                                                          Gminnej Komisji Wyborczej 

                                                                                Krystyna Dobrowolska

PDFSKŁAD OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH.pdf (427,01KB)