Tłumacz Migam

Projekty, na które Gmina Rozprza pozyskała środki zewnętrzne w latach 2011-2013

Projekty na które Gmina Rozprza pozyskała środki zewnętrze w latach 2011-2013

Lp

Tytuł operacji

Źródło dofinansowania

Kwota łączna brutto

Kwota dofinansowania

Realizacja

1

Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej Rozprza – Nowa Wieś wraz z oświetleniem oraz budową zatoki parkingowej przy cmentarzu w Rozprzy

PROW- Odnowa i rozwój wsi

498.317,26

202.617,00

2012

2

Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Niechcicach

PROW- Odnowa i rozwój wsi

57.523,85

37.413,00

2013

3

Piknik rodzinny w Gminie Rozprza

PROW- Małe projekty

25.862,00

20.000,00

2012

4

Kultywowanie tradycji lokalnych poprzez organizację imprezy kulturalnej - "PIKNIK RODZINNY 2013"

PROW- Małe projekty

36.185,50

24.941,45

2013

5

Adaptacja lokalu mieszkalnego na zaplecze sanitarno-szatniowe oraz budowa trybun na boisku piłkarskim w Mierzynie

PROW- Odnowa i rozwój wsi

239.436,97

127.000,00

2012-2013

6

Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku hand.-usług. na Gminne Centrum Kultury w Rozprzy

PROW- Odnowa i rozwój wsi

1.423.488,10

500.00,00

2013-2014

7

Modernizacja-remont pomieszczeń w budynku komunalnym w Straszowie

PROW- Odnowa i rozwój wsi

86.055,31

56.390,00

2014

8

Promocja dziedzictwa historycznego i kulturowego w Gminie Rozprza.

PROW- Małe projekty

16.060,00

12.848,00

2012

9

Indywidualizacja nauczania w Gminie Rozprza

POKL

222.601,00

222.601,00

2012-2013

10

Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku wielorodzinnego przy ul. Częstochowskiej w Niechcicach.

PROW - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

101.039,00

58.145,00

2011-2013

11

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rozprzy i budynku Szkoły Podstawowej w Milejowie.

ROP WŁ

742.548,74

577.208,79

2011-2013

12

Termomodernizacja budynku komunalnego w Rozprzy.

WFOŚiGW w Łodzi

104.997,59

37.050,00

2012

13

Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest – I etap.

WFOŚiGW w Łodzi

36.450,09

36.085,00

2011-2012

14

Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest – II etap.

WFOŚiGW w Łodzi

20.944,00

19.589,38

2012

15

Wykonanie prac pielęgnacyjnych w zabytkowym parku w Mierzynie.

WFOŚiGW w Łodzi

57.818,78

49.675,00

2012-2013

16

Wyposażenie stanowisk obsługi administracyjnej Zespołu ds. Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami w Gminie Rozprza.

WFOŚiGW w Łodzi

10.000,00

8.000,00

2013

17

Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w Mierzynie z zatoką parkingową i oświetleniem w technologii energooszczędnej

PROW- Odnowa i rozwój wsi

350.299,70

227.837,00 zł.

2014

18

Budowa chodnika wraz z przebudowa zjazdów  i modernizacją oświetlenia w technologii energooszczędnej w miejscowości Janówka

PROW- Odnowa i rozwój wsi

307.644,24

200.093,00 zł

2014

RAZEM

4.337.272,13

2.360.071,29