Tłumacz Migam

XXXIV sesja Rady Gminy Rozprza

W dniu 30 września 2014r. w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Rozprza odbyła się XXXIV sesja Rady Gminy Rozprza. W sesji uczestniczyli Przewodniczący Rady Gminy Rozprza Tomasz Gemel, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Arkadiusz Próba, Radni Gminy Rozprza oraz Przedstawiciele władz gminy Rozprza. Obecni byli Janusz Jędrzejczyk Wójt Gminy Rozprza, Artur Cubała Zastępca Wójta Gminy Rozprza, Bożena Nagrodzka Sekretarz Gminy Rozprza, Bogdan Górecki Skarbnik Gminy, Julian Misztela Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rozprzy, Ewa Szczegodzińska Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozprzy.

Otwarcia obrad i stwierdzenia quorum dokonał Przewodniczący Rady Gminy Tomasz Gemel. Przedstawił porządek obrad a następnie przyjęto protokół z XXXIV sesji Rady Gminy.

IMG_1675.jpeg

Wójt Gminy Rozprza Janusz Jędrzejczyk przedstawił informację z działalności Wójta między sesjami.

Bogdan Górecki Skarbnik Gminy przedstawił uchwałę dotyczącą zmiany w budżecie gminy na 2014 rok, oraz uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozprza na lata 2014-2025. Kolejnym punktem obrad było przedstawienie uchwały dotyczącej zaciągnięcia kredytu długoterminowego w banku komercyjnym. Uchwały po przedstawieniu Radnym zostały przez nich przyjęte jednogłośnie.

IMG_1684.jpeg

Sekretarz Gminy Bożena Nagrodzka zapoznała Radnych z uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Rozprza. Po zapoznaniu się z w/w uchwałą Radni przyjęli ją jednogłośnie.

Następną uchwałą, którą Radni Gminy przyjęli jednogłośnie była uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozprzy. Radnych w tą uchwałą zapoznała Pani Iwona Dobrowolska.

IMG_1694.jpeg

Kolejnym punktem obrad XXXIV sesji Rady Gminy było podjęcie uchwały dotyczącej utworzenia odrębnego obwodu głosowania na wyborach samorządowych. Uchwałę przedstawiła Pani Krystyna Dobrowolska.

Podczas sesji rozpatrzono również wnioski i skargi wniesione do Rady Gminy

IMG_1700.jpeg

W części kocowej Małgorzata Wrzeszcz Kierownik Referatu Ochrony Środowiska w przedstawiła Radnym dwa projekty uchwał dotyczące wyrażenia zgodny na zbycie nieruchomości w obrębach ewidencyjnych: Pieńki (oznaczonej numerem ewidencyjnym 381) oraz Mierzyn (oznaczonej numerem ewidencyjnym 910/3). Na sesji podjęto również uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rozprza na lata 2014-2017”.