Tłumacz Migam

„CZŁOWIEK A ŚRODOWISKO” DLA WSZYSTKICH UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. J. PAWLIKOWSKIEGO W ROZPRZY

10 czerwca 2014 r. w Szkole Podstawowej im. J. Pawlikowskiego w Rozprzy zakończono realizację programu z zakresu edukacji ekologicznej i przyrodniczej pt.: „Człowiek a środowisko”. Program przeznaczony był dla wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej. Środki na jego realizacje w formie dotacji pochodziły z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Całkowity koszt zadania wynosił 24 446,80 zł.

W ramach dotowanego zadania zrealizowano:
Wycieczki - w których brali udział wszyscy uczniowie naszej szkoły, tj. 327 osób:
Oddziały przedszkolne:
Wycieczka do Leśnej Osady Edukacyjnej w Kole
Przedszkolaki na łące „Co w trawie piszczy”
Klasy I
Wycieczka do Leśnej Osady Edukacyjnej w Kole
Wycieczka do lasu
Klasy II
Wycieczka w okolice Łodzi
Wycieczka do lasu „Budowa lasu”
Klasy III
Park Narodowy – Góry Świętokrzyskie
Rezerwaty Ziemi Łódzkiej – klasy IV
Świętokrzyski Park Narodowy – klasy V
Kopalnia Węgla Brunatnego – klasy VI

Konkursy:

Oddziały przedszkolne:

Konkurs plastyczny dla dzieci pięcio - i sześcioletnich „Jestem przyjacielem przyrody”- 54 dzieci.

Klasy II :

Konkurs plastyczny dla klas II - "Las oczami dziecka”, w którym wzięło udział 43 uczniów.

Klasy III :

Turniej ekologiczny dla klas 0-III, w którym wzięło udział 130 uczniów.

Konkurs fotograficzny "Co zachwyca - a co szokuje ?", w którym wzięło udział 130 ucz.  kl. I- III.

Klasy IV – VI:

Konkurs Ekologiczny „Zmień myślenie a nie klimat”

Międzyklasowy konkurs ekologiczny z okazji Dnia Ziemi dla klas IV– VI- 142 uczniów.

Konkurs plastyczny „Elektroodpady – znamy na to rady”- 15 uczniów.

15.jpeg

Warsztaty stacjonarne, przedstawienia, akcje:

Zajęcia warsztatowe w szkole „Poznajemy zwierzęta naszych lasów”, w których brało udział 54 przedszkolaków, w trackie których dzieci poznały roślinność i zwierzęta zamieszkujące las.

Zajęcia warsztatowe w szkole „Znamy mieszkańców łąki” -  w zajęciach wzięło udział 54 uczniów. Dzieci  sprawdziły swoją wiedzę o mieszkańcach łąki wykorzystując makietę „Na łące”.
Zajęcia warsztatowe w szkole „Czy znamy zwierzęta świata”-  54 przedszkolaków, w trakcie których dzieci poznały zwierzęta świata.
Zajęcia warsztatowe w szkole „Nasze rady na odpady”-  dzieci nauczyły się, w jaki sposób należy dbać o środowisko, poznały takie pojęcia jak: segregacja, recykling.
Klasy pierwsze
Przedstawienie pt. „Na ratunek Ziemi”-   uczniowie dowiedzieli się, jak działać na rzecz ochrony środowiska.
Klasy drugie
Zajęcia warsztatowe w szkole „Drzewa naszych lasów”- uczniowie poznali budowę lasu, obserwowali świat  zwierząt i roślin.
Zajęcia warsztatowe w szkole „Uprawa i obserwacja rozwoju roślin” – uczniowie zakładali uprawy i obserwowali  wzrost roślin, wykonywali preparaty mikroskopowe.
Klasy III
 "Zielone klasy” - I-III . Ukwiecanie klas zakupionymi roślinami.
Klasy IV – VI
Akcja zbiórki elektroodpadów  pod hasłem „Sprzątamy strychy i piwnice".

Jednodniowa zbiórka małego zużytego sprzętu AGD/RTV wśród uczniów i lokalnej społeczności; akcja skierowana  do 143 uczniów klas IV – VI .
Wystawa pt. „Chwasty wokół nas, które leczą” zorganizowana  przez 11 uczniów koła ekologicznego prezentowana dla ogółu społeczności szkolnej.
Akcja „Myślimy ekologicznie, pracujemy ekonomicznie”, w której wzięło udział  8 uczniów z koła przedsiębiorczości.

21.jpeg

W ramach programu szkoła wzbogaciła się o liczne pomoce dydaktyczne, dzięki którym pokazaliśmy uczniom otaczająca nas przyrodę w sposób atrakcyjny i ciekawy: (makiety, megalupy, plansze, nakładanki, aplikacje na ścianę, gry dydaktyczne, szablony, puzzle, lupy, peryskopy, kompasy, kompasy wielofunkcyjne, podziemny odkrywca - małe laboratorium, botanika - preparaty mikroskopowe, mikroskopy, wodne obserwatorium, książki, rośliny, ziemię i donice do sal lekcyjnych oraz tablicę moderacyjną).

Uczestnicy konkursów otrzymali nagrody i upominki. Zakupiono były również artykuły plastyczne, które wykorzystane były na w/w działania.

 

 

W wyniku realizacja programu „Człowiek a środowisko” uczniowie Szkoły Podstawowej im. J. Pawlikowskiego w Rozprzy podjęli różnorodne formy działań proekologicznych  na terenie szkoły i gminy, które przyczyniły się do kształtowania ich przekonań i postaw proekologicznych.

  • Uczniowie nabyli umiejętności z zakresu:

- korzystania z różnych źródeł informacji,

- obserwacji stanu środowiska naturalnego,

- rozróżniania gatunków  chronionych i form ochrony przyrody w Polsce,

- prowadzenia obserwacji i oceny stanu środowiska,

- korzystania z map i kompasów (orientacja w terenie, ocena i pomiar odległości; posługiwanie się skalą i podziałką, znaki topograficzne, sporządzanie planu sytuacyjnego, orientacja mapy.

  • Wzrosła świadomość ekologiczna uczniów poprzez:

- pogłębianie wiedzy o kulturze i zasobach środowiska naturalnego własnego regionu,

- wzbudzanie zainteresowania światem przyrody poprzez ukazanie jego piękna i różnorodności,

- czerpanie radości z obserwacji natury oraz samodzielnego odkrywania jej tajemnic w trakcie wycieczek ekologicznych realizowanych w szkole

  • Wykształcono postawy proekologiczne poprzez:

- kształcenie wrażliwości i szacunku  wobec otaczającego nas świata przyrody żywej i nieożywionej,

- kształcenie wśród uczniów pozytywnych nawyków w zakresie postępowania z odpadami, zgodnie z zasadą 3R: reduce (zmniejszanie ilości powstających odpadów), reuse (ponownie użycie produktu), recycle (przetwarzanie odpadów).

- uświadomią konieczność oszczędzania energii elektrycznej i poznania prostych sposobów zużywania mniej prądu w codziennym życiu, poznali sposoby wytwarzania energii elektrycznej.

  • Wykształcono indywidualną odpowiedzialność za stan środowiska poprzez dbałość o:

-właściwe zachowanie się  każdego ucznia w terenie,

-wskazanie szeregu powiązań pomiędzy działalnością człowieka a stanem środowiska,

- kształcenie nawyku aktywnego spędzania czasu wolnego w zgodzie z wymogami dbania o porządek w najbliższym otoczeniu.

W wyniku realizacji przedstawienia  pt. „Na ratunek Ziemi”  dzieci dowiedziały się, jak dbać
o środowisko, nie zaśmiecać go, działać na rzecz ochrony środowiska.

Wystawa pt „Chwasty wokół nas, które leczą” ukazała uczniom użytkowe oblicze przyrod -  roślin powszechnie uważane za chwasty, a mające  działanie lecznicze.            

Akcja „Myślimy ekologicznie, pracujemy ekonomicznie” to druga inicjatywa koła przedsiębiorczości skierowana do lokalnego biznesu, gdzie uczniowie  przekonują, iż w ślad za oszczędnością finansową materiałów produkcyjnych  poprawia się  stan środowiska naturalnego.

Zakończony projekt niewątpliwie pogłębił wśród naszych uczniów wiedzę i zainteresowania ekologią. Stali się oni wrażliwsi na piękno otaczającej nas przyrody i świadomi zagrożeń, jakie powoduje człowiek poprzez nieprawidłowe użytkowanie zasobów przyrody.