Tłumacz Migam

Informacja Burmistrza z XLVIII Sesji Rady Miejskiej w Rozprzy

Informacja Burmistrza Rozprzy Artura Cubały przedstawiona podczas XLVIII Sesji Rady Miejskiej w Rozprzy w dniu 7 marca 2024 r.

➡️Budowa ujęcia wody w m . Gieski

• Otrzymaliśmy promesę o wartości 7,6 mln zł z Polskiego Ładu.

• W dniu 10.01.2024 r. podpisano umowę z firmą BUD-AN Sp. z o.o.

• Trwają prace związane z zaprojektowaniem ujęcia

➡️Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta i Gminy wRozprzy

• Przygotowanie zapytania ofertowego na wykonanie audytu energetycznego,

• Szacowana wartość zadania 1,7 mln zł brutto,

• W marcu, po ogłoszeniu naboru, złożymy wniosek o dofinansowanie,

• Prace zaplanowano na lipiec-sierpień.

Inwestycja do realizacji w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF).

➡️Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rozprzy

• Przygotowanie zapytania ofertowego na wykonanie audytu energetycznego,

• Szacowana wartość zadania 1,3mln zł brutto,

• W marcu, po ogłoszeniu naboru, złożymy wniosek o dofinansowanie,

• Prace zaplanowano na lipiec-sierpień.

Inwestycja do realizacji w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF).

➡️Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Milejowie

• W dniu dzisiejszym podpisana zostanie umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

➡️Zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na cele związane z funkcją oświatową w budynku Szkoły Podstawowej w Mierzynie

• trwają prace budowlane na poddaszu,

➡️Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Niechcicach

•Prace dobiegają końca,

• We wtorek 12 marca odbędzie się odbiór prac wraz z Panią Wiceminister Edukacji Katarzyną Lubnauer,

➡️Rozbudowa drogi gminnej ul. Sportowej w m. Niechcice

• Trwają prace budowlane,

• W ten weekend będzie wylewana pierwsza warstwa bitumiczna,

➡️Rozbudowa drogi gminnej nr 110361E w m. Longinówka (III etap)

• Dokumentacje projektowo-kosztorysową będzie wykonywać firma z Piotrkowa Tryb,

• Dofinansowanie 1.710.000,00 zł Polski Ład. Bank Gospodarstwa Krajowego Program Inwestycji Strategicznych,

• Od przyszłego tygodnia rozpoczynamy spotkania z mieszkańcami.

➡️Przebudowa ul. Polnej w m. Rozprza

• Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego zajmie się firma Inwest z Piotrkowa Tryb. do 3 kwietnia b.r.,

• Dofinansowanie 1.960.000,00 zł Polski Ład. Bank Gospodarstwa Krajowego Program Inwestycji Strategicznych.

➡️Przebudowa dróg gminnych w m. Cieślin, Stefanówka oraz Straszów – mamy wyłonione firmy geodezyjne które zajmą się wznowieniem granic,

➡️Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Kisiele

• Posiadamy dokumentację projektowo-kosztorysową,

• Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączania gruntów z produkcji rolniczej (w skrócie OGR).

• Trwa przygotowywanie dokumentacji do ogłoszenia przetargu na wykonanie drogi

➡️ Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Rozprza – do końca tego miesiąca wymienionych zostanie blisko 700 lamp, a czas pracy oświetlenia nocą zostanie wydłużony do godziny 1.00

➡️ Modernizacja placu przy Sali Komunalnej w Straszowie – w dniu dzisiejszym podpisana zostanie umowa z wykonawcą.

➡️ "Gmina Rozprza stawia na przedszkolaków” – program dofinansowany ze środków Unii Europejskiej i zaklada zajęcia dla ponad 200 dzieci oraz doposażenie Przedszkoli w Rozprzy i Niechcicach wraz ze szkoleniami dla kadry.

Wartość projektu to prawie 900.000,00 zł.

Zaprezentowana została również prezentacja multimedialna, odnosząca się do najważniejszych i największych inwestycji obecnej Rady Miejskiej w Rozprzy.

Ponadto przyjęto Uchwały w sprawie:

• Zmian budżetu i w budżecie Gminy Rozprza na 2024 rok,

• Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozprza na lata 2024-2036,

• Funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2025,

• Wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Komendzie Miejskiej PSP w Piotrkowie Tryb na dofinansowanie inwestycji budowlanej „Modernizacja obiektów strażnicy Miejskiej PSP w Piotrkowie Tryb”,

• Udzielenia dotacji dla OSP w Lubieniu,

• Ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Rozprza za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratunkowej, szkoleniu lub ćwiczeniu,

• Udzielenia Powiatowi Piotrkowskiemu pomocy rzeczowej w zakresie realizacji zadań bieżącego utrzymania dróg,

• Przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Rozprza w 2024 roku,

• Wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze gminnej w Nowej Wsi,

• Przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Rozprza,

Na koniec XLVIII Sesji Rady Miejskiej w Rozprzy przewodnicząca Rady Miejskiej w Rozprzy Agata Bartkowska wraz z pełniącym obowiązki Burmistrza Arturem Cubałą złożyli życzenia wszystkim Radnym z okazji kończącej się kadencji Rady Miejskiej w Rozprzy.