Tłumacz Migam

Podsumowanie najważniejszych inwestycji kadencji 2018-2023

Drodzy mieszkańcy Miasta i Gminy Rozprza, po pięciu latach pełnych wyzwań, zmian i wspólnych wysiłków, zbliża się koniec kadencji. To niezwykle istotny moment, aby zatrzymać się na chwilę i spojrzeć wstecz na drogę, którą przeszliśmy razem, oraz z nadzieją patrzeć w przyszłość. Chciałbym wyrazić szczególne podziękowania Radnym Rady Miejskiej za ich nieustające zaangażowanie i trud w podejmowaniu kluczowych decyzji, które kształtowały naszą społeczność. Sołtysom, którzy stanowią serce naszych lokalnych społeczności, kierując się troską o dobro swoich mieszkańców. Dziękuję za Waszą bliskość i determinację w tworzeniu silniejszych więzi społecznych i lokalnych inicjatyw. Nie mogę zapomnieć o pracownikach urzędu, których zaangażowanie, profesjonalizm i ciężka praca były niezbędne dla sprawnego funkcjonowania naszej administracji. Dzięki wspólnej pracy udało nam się kontynuować rozpoczęte inwestycje i zaczynać nowe.

Z wyrazami szacunku

Artur Cubała – pełniący funkcję Burmistrza Rozprzy

INWESTYCJE OŚWIATOWE

W ciągu ostatnich lat, gmina podjęła znaczące wysiłki w celu wzmacniania sektora oświatowego poprzez różnorodne inwestycje. Te działania nie tylko modernizują nasze placówki edukacyjne, ale także kształtują fundamenty dla przyszłych pokoleń, stawiając na innowacyjność i rozwój w edukację.

Wraz z rozpoczęciem 2024 roku Gmina Rozprza rozpoczęła kolejną inwestycję, która obejmuje „Zmianę sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na cele związane z funkcją oświatową w budynku Szkoły Podstawowej w Mierzynie”.

Prace rozpoczęły się już na początku stycznia, a zakończenie działań zaplanowano na sierpień 2024 r. Wartość zadania wynosi 1 122 615,16 zł brutto.

Przy Szkole Podstawowej w Niechcicach zakończyła się kompleksowa inwestycja, obejmująca rewitalizację terenu szkolnego. W ramach projektu powstały 23 nowoczesne miejsca parkingowe, przeprowadzono modernizację istniejącego zjazdu z ulicy Szkolnej, wybudowano: specjalną zatokę autobusową dla potrzeb autobusu szkolnego oraz nowe ogrodzenie wokół terenu szkoły. Zmiany te nie tylko poprawiły komfort użytkowania, ale przede wszystkim podniosły standardy bezpieczeństwa i funkcjonalności całego obszaru szkolnego.

W tej samej Szkole zbliża się zakończenie kolejnej inwestycji - „Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Niechcicach”.

Zadanie zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 970 200,00 zł.

W bieżącym roku zaplanowano złożenie kolejnych wniosków o dofinansowanie w zakresie termomodernizacji, tym razem budynków Szkół Podstawowych w Nowej Wsi i Straszowie.

Opracowana została również koncepcja architektoniczno-budowlana dobudowy łącznika oraz nowych pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Milejowie. Na podstawie koncepcji zostało zlecone wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej a w szkole powstaną 4 nowe sale lekcyjne o powierzchni około 60 m2 każda, szatnia oraz toalety. Łącznie przybędzie 455 m2 powierzchni użytkowej.

Artur Cubała - w ostatnim czasie wizytował również Szkołę Podstawową w Rozprzy. Spotkanie z Dyrektor Szkoły - Beatą Gemel miało charakter omówienia remontu dachu na budynku byłego gimnazjum. Jak zaznaczyła pani Dyrektor, dzięki zamontowanym w ostatnich latach panelom fotowoltaicznym, rachunki za prąd w Szkole zmniejszyły się z kilkunastu tysięcy złotych do około tysiąca opłat stałych.

„Rok 2024 będzie dla nas rokiem rozwoju i wielu wyzwań jeśli chodzi o remonty Szkół na terenie Gminy Rozprza. Obecnie realizujemy trzeci etap remontu w Szkole Podstawowej w Mierzynie oraz kończymy termomodernizację Szkoły Podstawowej w Niechcicach. Już teraz otrzymuję informacje od Dyrektorów placówek, jak remonty oraz inwestycje przyczyniły się do redukcji kosztów. Należy również podkreślić, że od momentu uzyskania przez Rozprzę statusu miasta, otworzyły się dla nas nowe możliwości pozyskiwania środków finansowych w tym przystąpienie do Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) o budżecie wynoszącym 8 mln złotych. Zamierzamy skorzystać z tej szansy, aby ubiegać się o środki na termomodernizację oraz remonty kolejnych szkół na obszarze naszej gminy. Inwestycje te z pewnością przyczynią się do podniesienia komfortu w szkołach, umożliwią stworzenie godnych warunków do nauki, a jednocześnie pomogą zmniejszyć koszty utrzymania jednostek edukacyjnych – podkreśla pełniący funkcję Burmistrza Rozprzy - Artur Cubała.

Dodać należy także, iż w roku 2020 zostało otwarte nowe Przedszkole Samorządowe w Niechcicach. Dzięki inwestycji, dzieci otrzymały nowoczesne i komfortowe miejsce do nauki i zabawy.

INFRASTRUKTURA DROGOWA

Inwestowanie w infrastrukturę drogową odgrywa kluczową rolę w rozwoju społeczno-gospodarczym każdego regionu. Poprawa jakości dróg nie tylko zwiększa bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, ale także stymuluje rozwój gospodarczy poprzez ułatwienie transportu osób i towarów.

W Gminie Rozprza przeprowadzono inwestycje drogowe obejmujące przebudowę, modernizację i rozbudowę kilku istotnych odcinków dróg, co znacząco poprawiło infrastrukturę drogową, bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców. Dzięki różnorodnym źródłom finansowania, takim jak budżet gminy, fundusze samorządowe oraz wsparcie rządowe, zrealizowano te projekty. Tylko w obecnej kadencji wybudowano 40 km dróg i 10 km chodników.

Jedne z najważniejszych inwestycji w zakresie infrastruktury drogowej, a co istotne dofinansowane ze środków zewnętrznych:

 • przebudowa drogi Łochyńsko – Rajsko Duże

 • przebudowa drogi w m. Kisiele

 • przebudowa ulicy Sportowej w Rozprzy

 • przebudowa drogi Mierzyn - Bazar sfinansowana przez Budżet Gminy Rozprza, Powiat Piotrkowski oraz Fundusz Dróg Samorządowych.

 • budowa dróg osiedlowych w Niechcicach wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową

 • przebudowa ulicy Sportowej w Niechcicach wraz z kanalizacją i oświetleniem.

 • przebudowa drogi Pieńki - Romanówka

 • przebudowa drogi w m. Gieski

 • przebudowy drogi powiatowej Milejów-Łazy Duże

 • rozbudowa drogi gminnej w Longinówce

 • modernizacja drogi „Solidarności” w Starej Wsi

 • modernizacja drogi gminnej Bagno-Cekanów wraz z przebudową dwóch mostów

 • przebudowa ulicy Polnej w Rozprzy (powstaje dokumentacja a w 2024 rozpoczną się prace)

 • rozbudowa drogi gminnej w Białocinie

 • remonty drogi gminnej w m. Wola Niechcicka Stara

 • remonty drogi gminnej w m. Budy.

 • modernizacja drogi Rajsko Duże – Bryszki

 • przebudowy chodnika na odcinku Dzięciary – Kęszyn

 • budowa chodnika w m. Magdalenka

 • budowa chodnika w m. Łochyńsko

 • przebudowa ul. Leśnej (odcinek od DK 91 do ul. Sportowej) w Rozprzy

Z drogami nieodłącznie związane jest ich oświetlenie. W ubiegłym roku wymienione zostały oprawy świetlne przy drogach powiatowych na terenie gminy Rozprza.

Łącznie zostało wymienionych prawie 400 opraw świetlnych, co znacznie zredukowało zużycie energii elektrycznej oraz zmniejszyło emisję dwutlenku węgla do atmosfery. W tym roku zostaną zrealizowane kolejne wymiany oświetlenia ulicznego, tym razem na drogach gminnych.

SPORT

Inwestycje sportowe są dla mnie kluczowym elementem rozwoju społeczności w Gminie Rozprza. Dzięki zwiększającemu się zainteresowaniu aktywnością fizyczną i sportem, rośnie również potrzeba dostosowania infrastruktury do potrzeb mieszkańców. W odpowiedzi na te oczekiwania gmina podejmuje działania mające na celu modernizację istniejących obiektów sportowych oraz budowę nowych. Najważniejszą inwestycją w tej dziedzinie było zadanie: "Przebudowa przyszkolnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Rozprzy". Działania skupione były na budowie nowej nawierzchni sztucznej, piłkochwytów, oświetlenia oraz innej niezbędnej infrastruktury technicznej. Obok boiska gmina wybuduje dodatkowo boisko do siatkówki plażowej. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Stworzyliśmy także kilkanaście miejsc do odpoczynku i zabawy dla mieszkańców. Dzięki inicjatywom sołeckim, finansowanych w ramach grantów sołeckich powstały nowe place zabaw, siłownie zewnętrze oraz altany w miejscowościach: Bogumiłów, Łochyńsko, Białocin, Truszczanek, Cekanów, Milejowiec, Longinówka, Romanówka, Magdalenka, Ignaców, Nowa Wieś, Gieski, Straszów, Świerczyńsko, Mierzyn, Rozprza.

POZOSTAŁE INWESTYCJE

Dzięki współpracy Gminy Rozprza z Wojewodą Łódzkim oraz Posłami z terenu ziemi piotrkowskiej, Gmina Rozprza pozyskała z budżetu państwa 950 148,00 zł na remont cmentarza wojennego w Milejowie. W 2022 roku uroczyście otworzono wyremontowany cmentarz.

Od listopada 2023 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Rozprza działa Biuro Obsługi Mieszkańców. Inwestycja ta pozwoliła znacząco ułatwić komunikację oraz załatwianie spraw w Urzędzie Miasta i Gminy w Rozprzy.

Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Gieski jest jedną z kluczowych inwestycji ostatnich lat, gdyż wraz z rozbudową infrastruktury mieszkalnej na terenie naszej Gminy wzrosło również zużycie wody. Wybudowanie nowej stacji uzdatniania wody znacząco wpłynie na lepsze zaopatrzenie mieszkańców w wodę pitną – podkreśla Artur Cubała.

Umowa na „budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Gieski”, została podpisana w styczniu bieżącego roku - jej przedmiotem jest wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych nowej stacji uzdatniania wody. Wartość inwestycji to 5 383 710 zł, z czego gmina Rozprza pozyskała dofinansowanie w kwocie 5 114 524,50 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W zakresie odbioru nieczystości, Gmina pozyskała środki i wybudowała w latach 2020-2023 kanalizację sanitarną w Rozprzy (ul. Polna, ul. Piotrkowska, ul. Pawlikowskiego, Aleja 900-lecia) oraz w Niechcicach (ul. Zamurowa, ul. Klonowa, ul. Lipowa, ul. Jesionowa, ul. Akacjowa, ul. Szkolna, ul. Topolowa, ul. Zakładowa).

Wraz z pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego, wyremontowane zostały sale wiejskie w Rajsku Małym oraz w Bryszkach. Do pozostałych domów ludowych Gmina zakupiła wyposażenie.

"Dziękuje mieszkańcom za wspólnie przepracowane lata, pełne wyzwań i sukcesów oraz za okazane zaufanie i poparcie. Inwestycje oświatowe, modernizacja infrastruktury drogowej oraz rozwój obiektów sportowych to tylko część osiągnięć, które wspólnie udało się zrealizować. Dzięki współpracy i zaangażowaniu społeczności lokalnej Miasto i Gmina Rozprza stają się coraz lepszym miejscem do życia, pracy i rozwoju dla wszystkich swoich mieszkańców. Stanowi to motywację do jeszcze większego wysiłku w działaniach dla dobra naszej gminy. To wspólne doświadczenie przekonuje, że najlepszą i jedyną drogą jest konstruktywna współpraca i wzajemne zrozumienie. Nie budujmy kolejnych konfliktów, nie wzmacniajmy podziałów. Wybierzmy przyszłość, w której będziemy prawdziwą samorządową wspólnotą" - mówi pełniący funkcję Burmistrza Rozprzy Artur Cubała.