Tłumacz Migam

XXXIII sesja Rady Gminy Rozprza

W dniu 28 sierpnia 2014r. w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Rozprza odbyła się XXXIII sesja Rady Gminy Rozprza. W sesji uczestniczyli Przewodniczący Rady Gminy Rozprza Tomasz Gemel, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Arkadiusz Próba, Radni Gminy Rozprza oraz Przedstawiciele władz gminy Rozprza. Obecni byli Janusz Jędrzejczyk Wójt gminy Rozprza, Artur Cubała Zastępca Wójta gminy Rozprza, Bogdan Górecki Skarbnik gminy, Julian Misztela Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rozprzy, Ewa Góral- Zielonka Radca Prawny Gminy Rozprza, Ewa Szczegodzińska Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozprzy oraz Edyta Łukasik Kierownik Gminnego Zespołu Oświaty w Rozprzy.

Otwarcia obrad i stwierdzenia quorum dokonał Przewodniczący Rady Gminy Tomasz Gemel. Przedstawił porządek obrad a następnie przyjęto protokół z XXXII sesji Rady Gminy.

img_7752.jpeg

Wójt Gminy Rozprza Janusz Jędrzejczyk przedstawił informację z działalności Wójta między sesjami.

Bogdan Górecki, Skarbnik Urzędu Gminy Rozprza przedstawił w formie uchwały zmiany w budżecie gminy na 2014 rok, oraz uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozprza na lata 2014-2015. Obie uchwały zostały jednogłośnie podjęte przez Radnych Gminy.

W dalszej części sesji przyjęto uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu przez Gminę Rozprza na realizację zadań w zakresie rozbudowy drogi powiatowej Rozprza-Jeżów, a także pomocy finansowej w przygotowaniu dokumentacji technicznej na budowę mostu w miejscowości Milejów/Łazy. Szczegóły współpracy zostaną określone w stosownej umowie zawartej pomiędzy jednostkami samorządowymi.

img_7756.jpeg

Edyta Łukasik Kierownik Gminnego Zespołu Oświaty przedstawiła Radnym Gminy uchwałę zmieniającą uchwałę Rady Gminy w Rozprzy Nr. II/13/05 z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie ustalenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru czasu pracy nauczycieli nie wymienionych w ust. 3 art. 42 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli realizujących obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin. Uchwała ta została przyjęta przez Radnych Gminy jednogłośnie.

Kolejnym punktem obrad było przekazanie informacji Radnym z wykonania budżetu Gminy Rozprza za I półrocze 2014 roku, którego dokonał Skarbnik Gminy Bogdan Górecki

Na zakończenie Przewodniczący Rady Gminy Rozprza Tomasz Gemel odczytał pisma skierowane do Rady Gminy, po czym przystąpiono do interpelacji.  Następnie zakończył posiedzenie obrad.

Galeria