Tłumacz Migam

Burmistrz Rozprzy ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rozprza na 2024 rok

Celem otwartego konkursu ofert na rok 2024 jest wspieranie zadań publicznych z zakresu aktywności kulturalnej, sportowej i turystycznej zgodnie z priorytetami opisanymi w rocznym Programie współpracy Gminy Rozprza z organizacjami pozarządowymi.

Konkurs obejmuje przede wszystkim wspieranie przedsięwzięć i zadań o charakterze lokalnym, ale także powierzenie w dziedzinach:


1.      Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego mające na celu wzbogacenie życia kulturalnego gminy, ułatwienie mieszkańcom dostępu do dóbr kultury, promowanie talentów, rozwijanie oferty edukacji artystycznej i kulturalnej, wzmacnianie tożsamości i tradycji oraz ochronę wartości niematerialnego i materialnego dziedzictwa kulturowego Gminy poprzez:

- wzbogacanie życia kulturalnego regionu o wartościowe wydarzenia artystyczne i kulturalne,

- dokumentowanie dorobku kulturalnego i artystycznego Gminy,

- rozwijanie kompetencji kulturowych mieszkańców Gminy poprzez różnorodne formy efektywnej edukacji kulturalnej adresowanej do różnych grup wiekowych,

- wzmacnianie tożsamości i znaczenia dziedzictwa kulturowego regionu,

- promocję twórców, artystów z Gminy podczas prestiżowych wydarzeń ogólnopolskich lub międzynarodowych,

- podnoszenie umiejętności muzycznych dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy (prowadzenie zajęć i udział w przeglądach, festiwalach oraz innych uroczystościach),

- kultywowanie regionalnych tradycji kulturalnych.

2.      Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu mające na celu promocję aktywności ruchowej, podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców, promocję Gminy w kraju i za granicą oraz aktywizację i integrację mieszkańców regionu poprzez sport, realizowane poprzez:

- prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w zakresie różnych dyscyplin sportowych oraz udział w rozgrywkach, zawodach i turniejach sportowych,

- organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych dla lokalnej społeczności,

- popularyzacja kultury fizycznej wśród lokalnej społeczności poprzez uczestnictwo w zawodach, turniejach i rozgrywkach sportowych o różnym zasięgu,

- tworzenie warunków pozwalających na osiągnięcie wysokiego poziomu sportowego w szkołach, zwłaszcza w rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży.

3.      Zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa mające na celu upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki jako formy spędzania czasu wolnego połączonego z poznawaniem walorów przyrodniczych i kulturowych regionu, realizowane poprzez:

- zlecanie realizacji zadań z zakresu upowszechniania krajoznawstwa i turystyki.

Termin składania ofert ustala się do 23 lutego 2024 r. do godz. 1530.

Postępowanie konkursowe w sprawie wyboru podmiotów, którym zostanie przyznana dotacja, będzie przeprowadzone zgodnie z ogłoszeniem konkursowym, stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 10/2024 w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych na 2024 rok.

PDFZarządzenie 10_2024 w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Rozprza na 2024 rok.pdf (349,49KB)