Tłumacz Migam

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TRAKCIE REALIZACJI PROJEKTU ,,TERAZ CZAS NA CIEBIE’’

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TRAKCIE REALIZACJI PROJEKTU,,TERAZ CZAS NA CIEBIE’’

Projekt „Teraz czas na Ciebie” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzy w 2014r. po raz kolejny realizuje projekt systemowy,,Teraz czas na Ciebie’’. Celem projektu jest rozwój aktywnej integracji wśród 17 osób klientów OPS w Rozprzy oraz upowszechnienie pracy socjalnej w okresie od 01.01.2014r.-31.12.2014r. Ze względu na większą potrzebę wsparcia w tym roku grupy kobiet, do projektu zakwalifikowano 10 kobiet i 7 mężczyzn. Wszyscy uczestnicy spełniają ustalone we wniosku o dofinansowanie projektu kryteria udziału: w/w osoby są świadczeniobiorcami tut. Ośrodka, niepracujące, z terenów wiejskich, w wieku aktywności zawodowej, są osobami bezrobotnymi lub nieaktywnymi zawodowo. Pracownik socjalny Pani Agnieszka Piwowarska wraz z koordynatorem Panią Krystyną Górą przedstawiły beneficjentom ostatecznym- główne idee projektu, omówiły wszystkie formy wsparcia, z jakich skorzystają uczestnicy podczas trwania projektu w terminach od czerwca do grudnia 2014 r. A także przekazano podstawowe informacje dot. polityki horyzontalnej projektu: równości szans kobiet i mężczyzn w projekcie, zwalczaniu przejawów dyskryminacji ze względu na wiek, płeć i niepełnosprawność. Beneficjenci podpisali kontrakty socjalne oraz deklarację uczestnictwa.

p1000573.jpeg

W ramach projektu zastosowano instrumenty aktywnej integracji w postaci szkoleń zawodowych umożliwiających uzyskanie konkretnych umiejętności zawodowych, wsparcia w postaci warsztatów psychologicznych oraz warsztatów aktywnego poszukiwania pracy.      

Założyliśmy, że w wyniku udziału w projekcie „Teraz czas na Ciebie” podniesiona zostanie samoocena uczestników, wzrost motywacji i aspiracji zawodowych, nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy, motywowanie do podjęcia zatrudnienia, zwiększenie zaufania we własne siły. Udział w projekcie ma służyć zwiększeniu motywacji do zmiany swej sytuacji życiowej przez uczestników projektu, a w konsekwencji podjęciu zatrudnienia. Proponowane szkolenia mają na celu podniesienie konkurencyjności uczestników na rynku pracy i tym samym zwiększenie ich szansy na zatrudnienie. Posiadając różnorodne kwalifikacje staną się poszukiwanymi kandydatami na rynku pracy.

Kierownik Ośrodka-Pani Ewa Szczegodzińska wraz z koordynatorem projektu-Panią Krystyną Górą oraz pracownikiem socjalnym-Panią Agnieszką Piwowarską na bieżąco monitorowały przebieg szkoleń, kontrolowali realizację poszczególnych zadań oraz udzielały odpowiedzi na wszystkie pytania uczestników projektu.

W związku z powyższym działania projektu zostały ukierunkowane na kursy w zakresie: 

  • Spawacz metodą TIG-141 i MAG-135
  • Kucharz małej gastronomii, catering-organizacja przyjęć okolicznościowych
  • Pracownik kadrowo-płacowy z obsługą programu Płatnik
  • Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B

Szkolenie,,Spawacz metodą TIG-141 i MAG-135’’ rozpoczęło się w dniu 28.07.2014 r i nadal trwa. Zgodnie z umową szkolenie jest realizowane przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach.  W związku z powyższym zajęcia teoretyczne były realizowane w biurze projektu,,Teraz czas na Ciebie’’ w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rozprzy, a praktyczne odbywają się w Spawalni w Busku- Zdroju. 7 uczestników szkolenia ma zapewniony nocleg w Straży Pożarnej oraz całodniowe wyżywienie. W ramach kursu otrzymali także odzież ochronną na własność. Beneficjenci po szkoleniu w ramach wolnego czasu, mają także możliwość skorzystania z siłowni oraz bilardu.    

p1000642.jpeg

Szkolenie,,Kucharz małej gastronomii, catering-organizacja przyjęć okolicznościowych’’ rozpoczęło się w dniu 28.07.2014r i zakończyło 17.08.2014r. Zgodnie z umową szkolenie było realizowane przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach. Zajęcia teoretyczne były realizowane w biurze projektu,,Teraz czas na Ciebie’’ w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rozprzy, a praktyczne odbywały się w Domu Weselnym,,MAXIM’’ w Rozprzy. Uczestniczki otrzymały odzież ochronną na własność. Podczas trwania całego szkolenia miały zapewniony catering oraz przerwę kawową. W dniu 17.08.2014r. 5 uczestniczek pomyślnie zdało egzamin, potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych. Pani Stella Malesza –specjalista ds. szkoleń z ZDZ w Kielcach w sposób uroczysty wręczyła wszystkim uczestniczkom szkolenia zaświadczenia o ukończeniu ww. kursu.

Kolejne szkolenie,,Pracownik kadrowo-płacowy z obsługą programu Płatnik’’ rozpoczęło się w dniu 28.07.2014r i zakończyło 27.08.2014r. Szkolenie było realizowane przez OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW,,OLIMP’’ w Piotrkowie Tryb. Zajęcia odbywały się w siedzibie firmy,,OLIMP’’. Podczas trwania całego szkolenia Panie miały zapewniony catering oraz przerwę kawową. W dniu 27.08.2014r. 2 uczestniczki pomyślnie zdały egzamin, uzyskując w ten sposób kwalifikacje zawodowe.

Następne szkolenie pn.,,Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B’’ rozpoczęło się w dniu 28.07.2014r. Szkolenie jest realizowane przez OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW,,OLIMP’’ w Piotrkowie Tryb. Zajęcia odbywają się w siedzibie firmy,,OLIMP’’. Podczas trwania całego szkolenia 3 uczestniczki mają zapewniony catering oraz przerwę kawową. Obecnie już trwają zajęcia praktyczne. Uczestniczki szkolenia choć bardzo zdenerwowane, sumiennie przykładają się do nauki jazdy po naszych drogach. Po zakończeniu kursu prawa jazdy zostanie ustalony uczestnikom - egzamin państwowy w  WORD w Piotrkowie Tryb.

W ramach projektu 17 uczestników w miesiącu październiku otrzymają zasiłki celowe z tut. Ośrodka. W miesiącu grudniu zostanie zorganizowana kolacja wigilijna dla uczestników szkolenia z osobami towarzyszącymi oraz uroczyste wręczenie paczek świątecznych

Galeria