Tłumacz Migam

Konsultacje ws Programu współpracy Gminy Rozprza z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok

BURMISTRZ ROZPRZY
ogłasza przeprowadzenie konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy Gminy Rozprza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”
 

Działając na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz  Uchwały Nr XXXVIII/37/10 Rady Gminy w Rozprzy z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Burmistrz Rozprzy zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na konsultacje projektu uchwały Rady Gminy  w Rozprzy w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy Gminy Rozprza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”.

Konsultacje dotyczące projektu uchwały zostaną przeprowadzone w terminie od 12.10.2023r. do 26.10.2023r. 

Uwagi w ramach konsultacji należy złożyć na Formularzu uwag, który dostępny będzie w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń. Formularz powinien zostać złożony w formie papierowej w Urzędzie Gminy w Rozprzy lub przesłany na adres e-mail: w terminie do dnia 26.10.2023r.    

       Uwagi i opinie z datą po 26 października 2023r., nie będą rozpatrywane.

                                                                                              Zastępca Burmistrza Rozprzy

                                                                                                        /-/  Artur Cubała

PDFZarzadzenie konsultacje.pdf (105,85KB)

PDFProjekt Uchwała Program Wspołpracy.pdf (140,96KB)

PDFProjekt Roczny Program Współpracy.pdf (201,38KB)

PDFFormularz Uwag.pdf (117,77KB)