Tłumacz Migam

Urząd Miasta i Gminy w Rozprzy dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami

Dostępny samorząd - granty logo

Gmina Rozprza otrzymała grant na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta i Gminy w Rozprzy dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami”.

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Dnia 15 listopada 2022 roku została podpisana umowa o powierzenie grantu z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) z siedzibą Warszawie.

Wartość otrzymanego grantu: 300.000,00 PLN

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 252.840,00 PLN (84,28%)

Środki dotacji celowej: 47.160,00 PLN (15,72%)

Okres realizacji: od 1 lipca 2022 r do 30 września 2023 r.

Celem realizowanego przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności do usług publicznych  świadczonych przez Gminę Rozprza dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób niepełnosprawnych w obszarze dostępności architektonicznej, komunikacyjno-informacyjnej i cyfrowej.

Działania realizowane w ramach grantu pozwolą zwiększyć dostępność przestrzeni publicznej i usług publicznych dla osób z niepełnosprawnościami i dla osób o szczególnych potrzebach w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Rozprzy przy ul. Aleja 900-lecia 3.

Grant przewiduje dofinansowanie działań w następujących obszarach:

 1. Dostępność architektoniczna:

 • oznaczenie ciągów komunikacyjnych – schodów w postaci oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących (taśmy antypoślizgowe)

 • utworzenie dostępnego Biura Obsługi Mieszkańca

 • krzesła do ewakuacji

 1. Dostępność cyfrowa:

 • informacja w tekście łatwym do czytania dla osób z niepełnosprawnością intelektualną ETR

 1. Dostępność komunikacyjno-informacyjna:

 • urzędowa tablica informacyjna – wewnętrzna

 • urzędowa tablica ogłoszeń - wewnętrzna

 • zestaw kart komunikacyjnych do porozumiewania się z osobami głuchymi

 • ramki do podpisów

 • tłumacz języka migowego online – link: https://tlumacz.migam.org/gmina-rozprza-KbrnVW6o3KVZRzuU3Bmc

 • oprogramowanie wspomagające nawigowanie w budynku oraz lokalizację i ewakuację osób ze szczególnymi potrzebami z dźwiękowym systemem informacyjnym (TOTUTPOINT)

 • tyflomapy wiszące (parter i piętro)

 • lupy optyczne

 • metkownica brajlowska

 • informacja o działalności Urzędu Miasta i Gminy w Rozprzy w polskim języku migowym z napisami

 • pętla indukcyjna stanowiskowa stacjonarna

W ramach przedsięwzięcia grantowego Gmina Rozprza podjęła także współpracę z zewnętrznym podmiotem w zakresie specjalistycznego doradztwa, którego celem jest prawidłowe wdrażanie założeń projektowych.

Rezultatem działań sfinansowanych w ramach grantu będzie zmniejszenie lub wyeliminowanie barier w dostępie do usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami w tym z niepełnosprawnościami.

Ponadto dysponujemy pętlą indukcyjna przenośną, którą Urząd Miasta i Gminy w Rozprzy otrzymał nieodpłatnie dzięki uczestnictwu w projekcie „Akademia samorządowa: Dostępność plus – mazowieckie i łódzkie” nr POWR.02.18.00-00-0173/20, projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.18

Wysokiej jakości usługi administracyjne – link do informacji zamieszczonej na stronie www.rozprza.pl:

http://rozprza.pl/3896/urzad-miasta-i-gminy-w-rozprzy-dostepny-dla-osob-niedoslyszacych.html?searchKey=p%C4%99tla

PFRON Logo