Tłumacz Migam

Zapraszamy na XXXIII Sesję Rady Gminy Rozprza

MIESZKAŃCY GMINY ROZPRZA

      Informuję, że w dniu 28 sierpnia 2014 roku o godz. 10-tej

w sali nr 3  Urzędu Gminy w Rozprzy odbędzie się XXXIII sesja Rady Gminy  Rozprza.

 

Porządek posiedzenia:

 1.  Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad oraz przyjęcie protokółu z XXXII sesji Rady Gminy.
 3. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozprza na lata 2014-2025.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Piotrkowskiego (rozbudowa drogi powiatowej Rozprza-Jeżów).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Piotrkowskiego (przygotowanie dokumentacji technicznej na przebudowę mostu w m. Milejów/ Łazy).
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/13/05  Rady Gminy w Rozprzy z 30 marca 2005 r. w sprawie ustalenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru czasu pracy nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach  oraz nauczycieli  nie wymienionych w ust. 3 art.42 Karty Nauczyciela, a także dla nauczycieli realizujących  obowiązki określone  dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
 9. Informacja z wykonania budżetu Gminy  Rozprza za I półrocze 2014 roku.
 10. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
 11. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Gemel