Tłumacz Migam

REJESTRACJA KANDYDATÓW W WYBORACH DO RAD POWIATOWYCH IZBY ROLNICZEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Krajowa Rada Izb Rolniczych  uchwałą nr 2/2023 z dnia 22 lutego 2023 r. zarządziła na dzień 24 września 2023 r. (niedziela) w godzinach od 8.00 do 18.00 wybory do izb rolniczych, w tym do Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

Prawo do kandydowania i uczestnictwa w wyborach do Rad Powiatowych Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego z mocy prawa mają:

  1. osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym;

  2. osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych;

  3. członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający w tych spółdzielniach wkłady gruntowe.  

Zgłoszenie i rejestracja kandydatów ubiegających się o mandat członka Rad Powiatowych Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego przyjmowane będą przez członków Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 86 w Rozprzy, w Urzędzie Miasta i Gminy w Rozprzy, Aleja 900-lecia 3, 97-340 Rozprza (pok. nr 6).

Kandydat podczas rejestracji musi przedłożyć Okręgowej Komisji Wyborczej następujące dokumenty:

1)    Zgłoszenie kandydata.

2)    Listy poparcia zawierające co najmniej 50 poprawnych podpisów osób ujętych w spisie w danym okręgu.

3)    Oświadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie w danym okręgu wyborczym.

4)    Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne pod rygorem odpowiedzialności z art. 233 § 1 Kk.

5)    Upoważnienie udzielane przez kandydata do zgłoszenia jego kandydatury (tylko jeżeli dotyczy).

6)    Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Wyżej wymienione dokumenty są dostępne na stronie internetowej www.izbarolnicza.lodz.pl -  informacje-i-dokumenty-dla-kandydatów-do-rad.

Zgłaszanie i rejestrowanie kandydatów na członków Rad Powiatowych Izby Rolniczej do Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 86 w Rozprzy odbywać się będzie:

a) w dniu 31.08.2023 r. w godzinach od 8:00 do 10:00;         

b) w dniu 01.09.2023 r. w godzinach od 12:00 do 15:00;

c) w dniu 04.09.2023 r. w godzinach od 8:00 do 10:00.

W okręgu wyborczym nr 86 w Rozprzy do Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego wybiera się dwóch członków (okręg dwumandatowy). W skład Rady Powiatowej Izby Rolniczej wejdą rolnicy, którzy w wyborach do tego organu, otrzymają największą ilość ważnie oddanych głosów.

Gdy liczba zgłoszonych kandydatów równać się będzie ilości mandatów w okręgu zostaną oni uznani za delegatów rady.

Gdy liczba kandydatów będzie mniejsza niż liczna mandatów - odbędzie się dodatkowy nabór kandydatów. Prowadzony on będzie do dnia 08.09.2023 r.

Gdy liczba kandydatów będzie większa niż liczba mandatów — w okręgu odbędzie się głosowanie w dniu 24.09.2023 r.

Spis członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu, zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Rozprzy (budynek B) od dnia 25.08.2023 r. Każdy uprawniony do udziału w wyborach, może sprawdzić czy został w nim ujęty i wnieść w tej sprawie zażalenie. Ze względu na obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych nie udziela się informacji o innych osobach widniejących w spisie.

Jednocześnie informuję, że wszystkie informację dotyczące wyborów są dostępne na stronie internetowej www.izbarolnicza.lodz.pl.

Serdecznie zapraszamy wszystkich uprawnionych do wzięcia udziału w wyborach do Rad Powiatowych Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, które odbędą się 24 września 2023 roku, w godzinach od 8.00 do 18.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Rozprzy, Aleja 900-lecia 3, 97-340 Rozprza.

Przewodnicząca Komisji Okręgowej nr 86 /-/ Małgorzata Wrzeszcz