Tłumacz Migam

Komunikaty

Szanowni Mieszkańcy Gminy Rozprza,

informujemy, że dzielnicowy Gminy Rozprza prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką występującego zjawiska spożywania alkoholu w obrębie sklepu Żabka przy ul. Piotrkowskiej 11 w Rozprzy. Działania prewencyjne realizowane są przy udziale funkcjonariuszy patrolowo-interwencyjnych z Posterunku Policji w Rozprzy, sołtysa Rozprzy, personelu sklepu Żabka, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  Działania te mają na celu wyeliminowanie zagrożeń związanych z popełnianiem wykroczeń oraz występowaniem przeciwko przepisom Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, co pozytywnie wpłynie na wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród lokalnej społeczności.

Ważne informacje dla Konsumentów

Szanowni klienci, zaopatrujący się w alkohol w punktach sprzedaży napojów alkoholowych,

przypominamy, że spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych (lokal gastronomiczny, ogródek gastronomiczny), jest zakazane. Miejsca publiczne są przestrzenią powszechnie dostępną dla nieokreślonej liczby osób,
np. park, ulica, plac, sklep, dworzec, plaża. Bez znaczenia dla takiego miejsca (gdzie spożywany jest alkohol) jest również jego status własności.

Picie alkoholu w miejscach określanych jako „za ścianą sklepu czy obok sklepu” również jest niedozwolone. Nieprzestrzeganie zakazu stanowi wykroczenie i może skutkować karą grzywny. Jej wysokość określona została w rozporządzeniu o wysokości grzywien nakładanych drogą mandatów karnych. Jeśli mandat nie zostanie opłacony w ciągu siedmiu dni, sprawa może się skończyć w sądzie.

 

Ważne informacje dla Przedsiębiorców

 Szanowni sprzedawcy, właściciele sklepów i lokali gastronomicznych,

przypominamy o obowiązku przestrzegania prawa przez osoby korzystające z zezwoleń na  sprzedaż napojów alkoholowych. Przedsiębiorca bierze bowiem na siebie szereg obowiązków i odpowiedzialność za sprzedaż i podawanie alkoholu odpowiednim osobom, w odpowiedniej formie i miejscu. Za nieprzestrzeganie prawa grożą kary pieniężne i cofnięcie zezwolenia.

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zabrania się, pod rygorem cofnięcia zezwolenia, sprzedaży i podawania napojów alkoholowych:

 •         osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości;

•          osobom do lat 18;

•          na kredyt lub pod zastaw.

Częstą przyczyną utraty zezwolenia jest zaopatrywanie się w napoje alkoholowe
u podmiotów nieposiadających odpowiedniego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, np. w dużych sklepach sieciowych.

Podstawą do odebrania zezwolenia mogą być również powtarzające się (co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy) w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego.

Występujący w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi termin „najbliższa okolica punktu sprzedaży napojów alkoholowych” oznacza obszar mierzony od granicy obiektu, zamknięty trwałą przeszkodą o charakterze faktycznym, taką jak krawędź jezdni, zabudowa, która ze względu na swój charakter uniemożliwia dostęp oraz kontakt wzrokowy i głosowy, mur bez przejść oraz ciek wodny bez bliskich przepraw.