Tłumacz Migam

INFORMACJA

Burmistrz  Rozprzy informuje o możliwości ubiegania się Mieszkańców Gminy Rozprza o dofinansowanie w ramach projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Rozprza”, na realizację którego Gmina będzie starać się o pozyskanie wsparcia finansowego w ramach Funduszy Europejskich dla Łódzkiego na lata 2021-2027.

Projekt obejmuje w latach 2024 – 2025 zakup i montaż instalacji urządzeń OZE do produkcji energii elektrycznej lub cieplnej na potrzeby gospodarstw domowych:

1. pomp ciepła,

2. instalacji fotowoltaicznych,

3 magazynów energii.

Przewidywane dofinansowanie wyniesie maksymalnie do 95% kosztów kwalifikowanych.

Mieszkańców zainteresowanych udziałem w Projekcie prosimy o złożenie w Urzędzie Miasta i Gminy w Rozprzy prawidłowo wypełnionej deklaracji w nieprzekraczalnym terminie do 14 sierpnia 2023 do godziny 14:00. Do deklaracji należy załączyć kserokopię ostatniej faktury za prąd.

Wszelkie informacje na temat projektu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Rozprzy pok. 20 oraz pod nr telefonu 44 6158054 wew. 14 – Michał Tokarski.

Moce instalacji będą dobierane zgodnie z potrzebami energetycznymi budynków wynikającymi bezpośrednio ze złożonych deklaracji.

Zgłoszenie udziału w projekcie nie jest tożsame z zakwalifikowaniem do projektu. Gmina zastrzega sobie prawo do odrzucenia deklaracji w przypadku wątpliwości w zakresie prawdziwości/rzetelności podanych danych.

W przypadku dużej liczby osób chętnych decyduje kolejność złożenia poprawnie wypełnionej deklaracji.

Deklaracje mieszkańców, którzy posiadają zaległości z tytułu opłat na rzecz Gminy Rozprza będą odrzucane.

Zgłoszenie udziału w projekcie nie jest tożsame z montażem instalacji. Na podstawie zgłoszeń gmina opracuje wniosek o dofinansowanie projektu, który w przypadku otrzymania wsparcia zostanie skierowany do realizacji.

Projekt realizowany będzie w przypadku otrzymania dofinansowania na jego realizację ze środków FELD 2021-2027 i podpisania umowy o dofinansowanie.

RTFDeklaracja-11.rtf (1,00MB)

PDFDeklaracja-11.pdf (402,00KB)

FERPUEWL-KOLOR.jpeg

OZE w Gminie Rozprza