Tłumacz Migam

Renowacja zbiornika wodnego w miejscowości Straszów

Gmina Rozprza pozyskała dofinansowanie ze środków Województwa Łódzkiego na realizację zadania pn.: „Renowacja zbiornika wodnego w miejscowości Straszów”. Celem zadania jest zapobieganie skutkom suszy poprzez dobrze funkcjonujący zbiornik małej retencji – gromadzenie wody w okresie nasilonych opadów, roztopów i stworzenie rezerwuaru na czas suszy, a także zmniejszenie ryzyka powodziowego i podtopień.

W celu realizacji zadania pn.: „Renowacja zbiornika wodnego w miejscowości Straszów” zostaną zrealizowane następujące prace:

1) pogłębienie i wyczyszczenie stawu,

2) utwardzenie skarp stawu.

Łączny koszt zadania przyjęty w budżecie gminy to 80000 zł, w tym:

• 60000 zł – kwota dotacji (stanowi 75% planowanych wydatków w ramach zadania),

• 20000 zł – wkład własny gminy (stanowi 25% planowanych wydatków w ramach zadania).