Tłumacz Migam

Informacja dla sołtysów

Z dniem 1 lipca  weszła w życie ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa. Ustawa określa warunki, tryb przyznawania oraz zasady wypłacania i finansowania świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia powyższej funkcji.

Świadczenie w kwocie 300 zł miesięcznie, przysługuje osobie, która łącznie spełnia następujące warunki:

  1. Pełniła funkcję sołtysa na podstawie ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 i 527) przez okres co najmniej dwóch kadencji,
    nie mniej niż przez 8 lat, przy czym do powyższego okresu wlicza się również okres pełnienia funkcji na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

  2. Osiągnęła wiek:

  • w przypadku kobiet - 60 lat,

  • w przypadku mężczyzn - 65 lat.

  1. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa

Przy ustalaniu okresu pełnienia funkcji sołtysa nie jest wymagane zachowanie ciągłości pełnienia tej funkcji.

Do wniosku o przyznanie świadczenia składanego w KRUS należy dołączyć:

  1. Zaświadczenie wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego dla sołectwa,w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa, potwierdzające okres pełnienia tej funkcji lub postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia, w przypadku nie dysponowania przez urząd danymi potwierdzającymi okres pełnienia funkcji.

  2. Oświadczenie  wnioskodawcy o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

W przypadku gdy Urząd Miasta i Gminy w Rozprzy nie będzie dysponował danymi potwierdzającymi okres pełnienia przez wnioskodawcę funkcji sołtysa, zostanie wydane postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia ze względu na brak danych potwierdzających okres pełnienia funkcji. Postanowienie to należy dołączyć do wniosku o przyznanie świadczenia.
W tym przypadku, zaświadczenie będzie mogło być zastąpione pisemnym oświadczeniem złożonym przez wnioskodawcę o spełnieniu tego wymogu, potwierdzonym pisemnymi oświadczeniami złożonymi przez co najmniej 5 osób zamieszkujących w sołectwie w czasie, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:

https://www.krus.gov.pl/artykul/swiadczenie-pieniezne-z-tytulu-pelnienia-funkcji-soltysa/ 

W razie pytań dotyczących wydawania zaświadczeń potwierdzających okres pełnienia funkcji sołtysa prosimy o kontakt z Urzędem Miasta i Gminy w Rozprzy, pod numerem telefonu: 44 615 80 54 wew. 15.

DOCwniosek dla sołtysa.doc (29,00KB)

DOCXRODO.docx (15,15KB)