Tłumacz Migam

Rusza nabór kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024-2027

Prezes Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim wystąpił do Rady Miejskiej w Rozprzy z pismem w sprawie konieczności przeprowadzenia wyborów ławników na kadencję 2024-2027.

Rada Miejska winna dokonać wyboru:
• 2 ławników, w tym 2 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy - do Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim,
• 3 ławników do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim.

Wymogi wobec kandydatów oraz procedura przeprowadzania wyborów określona jest w Rozdziale 7 (art. 158 i dalsze) ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 217 z późn. zm.).

Kto może być ławnikiem?
Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
• posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
• jest nieskazitelnego charakteru,
• ukończył 30 lat,
• jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
• nie przekroczył 70 lat,
• jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
• posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Kto nie może być ławnikiem?
Ławnikami nie mogą być:
• osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
• osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
• funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
• adwokaci i aplikanci adwokaccy,
• radcy prawni i aplikanci radcowscy,
• duchowni,
• żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
• funkcjonariusze Służby Więziennej,
• radni gminy, powiatu i województwa.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kto może zgłaszać kandydatów na ławników?
Kandydatów na ławników mogą zgłaszać:
• prezesi sądów,
• stowarzyszenia, inne organizacje społecznie i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
• co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Jak zgłosić kandydatów na ławników?
Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, określonej w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011 r. nr 121, poz. 693).

Wzór karty zgłoszenia dostępny jest:
• do pobrania na stronie http://bip.rozprza.pl/3968/667/na-kadencje-2024-2027.html
• na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości – www.ms.gov.pl
• w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Rozprzy, pokój nr 13 (I piętro), w godzinach pracy urzędu

Wymagane dokumenty (załączniki do karty zgłoszenia):
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:
• informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
• oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
• oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
• zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
• dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Te dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.
• Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.
Wzory dokumentów (załączników) dostępne są:
• do pobrania na stronie www.bip.rozprza.pl/wybory ławników na kadencję 2024-2027
• w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Rozprzy, pokój nr 13 (I piętro), w godzinach pracy urzędu

Kto ponosi koszty za wymagane dokumenty?
• Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.
• Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
• Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Informacje dodatkowe
• Rada Miejska zasięga od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników. Informacje o kandydacie na ławnika uzyskuje się i sporządza na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.
• Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do Rady Miejskiej po upływie terminu, czyli po 30 czerwca 2023 r., a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne. Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu Rada Miejska stwierdza w drodze uchwały.

Gdzie i kiedy złożyć wymagane dokumenty?
Wypełnione karty zgłoszenia wraz ze wszystkimi załącznikami można:
• przesłać pocztą na adres: Rada Miejska w Rozprzy, Aleja 900-lecia 3, 97-340 Rozprza
• złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Rozprzy, pokój nr 13 (I piętro), w godzinach pracy urzędu
w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2023 r.

Kiedy odbędą się wybory ławników?
Ławników wybiera Rada Miejska w Rozprzy w głosowaniu tajnym. Wybory odbędą się najpóźniej w październiku 2023 r. na sesji Rady Miejskiej.
Powołany przez Radę Miejską zespół przedstawi Radzie Miejskiej, przed przystąpieniem do wyborów, swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.
Stosowna uchwała Rady Miejskiej o wyborze ławników zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Rozprzy w zakładce Wybory ławników na kadencję 2024-2027.

Co się dzieje ze złożonymi dokumentami po wybraniu ławników?
Po przeprowadzeniu wyborów:
• Rada Miejska przesyła niezwłocznie właściwemu sądowi karty zgłoszenia kandydatów, którzy zostali wybrani ławnikami, wraz z załączonymi do nich dokumentami oraz informacje o wybranych ławnikach uzyskane od komendanta wojewódzkiego Policji.
• Podmiot zgłaszający kandydata na ławnika lub kandydat, który nie został wybrany na ławnika, odbiera kartę zgłoszenia wraz z załączonymi dokumentami, w terminie 60 dni od dnia przeprowadzenia wyborów.
• W przypadku nieodebrania dokumentów, podlegają one zniszczeniu przez komisję powołaną przez Radę Miejską w terminie 30 dni po upływie terminu, o którym mowa wyżej.

Kontakt
Dodatkowe informacje w sprawie wyborów ławników uzyskać można w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Rozprzy na stanowisku ds. obsługi Rady Miejskiej. • telefon: 44 649 61 08 wew. 10, e-mail: a.jarosz@rozprza.pl • Urząd Miasta i Gminy w Rozprzy, pokój nr 13 (I piętro), w godzinach pracy urzędu.