Tłumacz Migam

Umowa na „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Rajsko Duże – Bryszki” podpisana.

4 kwietnia 2023 r. Burmistrz Rozprzy Janusz Jędrzejczyk przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Rozprza Bogdana Góreckiego podpisali z Zakładem Budowlano – Drogowym „DUKT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, którą reprezentował Pan Marek Wąsala - Pełnomocnik Zarządu umowę na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Rajsko Duże – Bryszki. Po podpisaniu umowy nastąpiło przekazanie wykonawcy placu budowy.

Zakres robót budowlanych wynikający z umowy obejmuje :

 • Modernizację (remont) drogi gminnej nr 110366E dojazdowej do gruntów rolnych
  w m. Rajsko Duże – Bryszki na odcinku o łącznej długości 850,52 m wraz ze skrzyżowaniami z drogami gminnymi nr 110201E i 110355E, w tym:

 • frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni drogi na włączeniu do dróg,

 • roboty rozbiórkowe i ziemne,

 • podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego gr. 20cm ( w miejscach poszerzenia),

 • wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej (w technologii warstwy wiążącej),

 • wykonanie warstwy wiążącej (gr. 5 cm) i warstwy ścieralnej (gr. 4 cm) z betonu asfaltowego,

 • wykonanie zjazdu do posesji z kruszywa łamanego gr. 25 cm

 • umocnienie poboczy z kruszywa łamanego gr. 10 cm,

 • oczyszczenie przepustu na skrzyżowaniach z drogami gminnymi,

 • wykonanie oznakowania pionowego,

 • niezbędne badania, pomiary wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą.