Tłumacz Migam

Burmistrz Rozprzy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rozprza na 2023 rok

 Cel i rodzaj zadań

  1. Celem otwartego konkursu ofert na rok 2023 jest wspieranie zadań publicznych z zakresu aktywności kulturalnej, sportowej i turystycznej zgodnie z priorytetami opisanymi w Rocznym Programie współpracy Gminy Rozprza z organizacjami pozarządowymi.

Konkurs obejmuje przede wszystkim wspieranie przedsięwzięć i zadań o charakterze lokalnym, ale także powierzenie w dziedzinach:

1.      Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego mające na celu wzbogacenie życia kulturalnego gminy, ułatwienie mieszkańcom dostępu do dóbr kultury, promowanie talentów, rozwijanie oferty edukacji artystycznej i kulturalnej, wzmacnianie tożsamości i tradycji oraz ochronę wartości niematerialnego i materialnego dziedzictwa kulturowego gminy w szczególności poprzez:

- wzbogacające życie kulturalne regionu o wartościowe wydarzenia artystyczne   i kulturalne,

-  dokumentujące dorobek kulturalny i artystyczny gminy,

- rozwijające kompetencje kulturowe mieszkańców gminy  poprzez różnorodne formy efektywnej edukacji kulturalnej adresowanej do różnych grup wiekowych,

-  wzmacniające tożsamość i znaczenia dziedzictwa kulturowego regionu, 

- promujące twórców, artystów z gminy podczas prestiżowych wydarzeń ogólnopolskich lub międzynarodowych,

 - podnoszenie umiejętności muzycznych dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy  (prowadzenie zajęć i udział w przeglądach, festiwalach oraz innych uroczystościach),

 - kultywowanie regionalnych tradycji kulturalnych.

2.      Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu mające na celu promocję aktywności ruchowej, podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców, promocję gminy w kraju i za granicą oraz aktywizację i integrację mieszkańców regionu poprzez sport, realizowane w szczególności poprzez:

 - prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w zakresie różnych dyscyplin sportowych oraz udział w rozgrywkach, zawodach i turniejach sportowych,

- organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych dla lokalnej społeczności,

- popularyzacja kultury fizycznej wśród lokalnej społeczności poprzez uczestnictwo w zawodach, turniejach i rozgrywkach sportowych o różnym zasięgu,

 - tworzenie warunków pozwalających na osiągnięcie wysokiego poziomu sportowego w szkołach, zwłaszcza w rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży.

 3.      Zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa mające na celu upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki jako formy spędzania czasu wolnego połączonego z poznawaniem walorów przyrodniczych i kulturowych regionu, realizowane w szczególności poprzez:

- zlecanie realizacji zadań z zakresu upowszechniania krajoznawstwa i turystyki.

 Termin składania ofert ustala się do 24 marca 2023 r.

Postępowanie konkursowe w sprawie wyboru podmiotów, którym zostanie przyznana dotacja, będzie przeprowadzone zgodnie z ogłoszeniem konkursowym, stanowiącym załącznik do  Zarządzenia nr 14/2023 w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Rozprza na 2023 rok.

PDFZarządzenie 14_2023 w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Rozprza na 2023 rok.pdf (593,50KB)