Tłumacz Migam

Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Rozprzy

W dniu 22.02.2023 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Rozprzy. W spotkaniu udział wzięli delegaci oraz zaproszeni goście  (Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb., Związek Spółek Wodnych w Gomulinie, Urząd Miasta i Gminy w Rozprzy).

Przewodniczący GSW Rozprza złożył sprawozdanie z działalności Zarządu za 2022r. Sprawozdanie z działalności za 2022 r. złożyła również Komisja Rewizyjna Gminnej Spółki Wodnej „Rozprza”.

Po wysłuchaniu ww. sprawozdań Delegaci jednogłośnie zatwierdzili sprawozdanie z działalności za rok 2022 i udzielili absolutorium Zarządowi GSW podejmując w tej sprawie stosowną uchwałę. Ponadto podjęte zostały uchwały dotyczące wysokości budżetu, planu pracy, wysokości i terminu płatności i inkasa składek członkowskich. Zgodnie z podjętymi uchwałami wysokość składki z 1 hektara użytków zielonych, gruntów zdrenowanych i odwadnianych rowami w 2023 roku wynosi 25 zł. Wysokość składki obowiązuje do 31 grudnia 2023 r. Delegaci apelowali, aby rolnicy sprawdzali u Sołtysów swoje należności z tytułu składek członkowskich w Spółce  i je na bieżąco regulowali. Pozwoli to na realizację zaplanowanych działań na urządzeniach melioracyjnych.