Tłumacz Migam

Ogłoszenie - nabór wniosków Azbest 2024

Burmistrz Rozprzy informuje Mieszkańców Gminy, że w pierwszym kwartale 2024 r. planuje wystąpić z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o dofinansowanie zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest.

Ważne! Zadanie nie będzie obejmowało demontażu ani zakupu/montażu nowych pokryć dachowych.

O wsparcie mogą ubiegać się wyłącznie osoby fizyczne (nie będące przedsiębiorcami) oraz spółdzielnie mieszkaniowe, posiadające tytuł prawny do nieruchomości, które na dzień składania wniosku zdemontowały już eternit.

Kompletne i poprawnie wypełnione wnioski na bezpłatny odbiór, przygotowanie do transportu, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, osoby zainteresowane mogą składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Rozprzy (97-340 Rozprza, Aleja 900-lecia 3).

Termin naboru wniosków: do 31 stycznia 2024 r.

Wymagane załączniki:

  1. Kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do obiektu budowlanego, z którego są usuwane materiały zawierające azbest.

  2. Zgoda współwłaścicieli na wykonanie prac związanych z usuwaniem materiałów zawierających azbest, a w przypadku wspólnoty mieszkaniowej – uchwała wspólnoty.

  3. Dokument pozwalający na rozbiórkę pokrycia dachowego z wyrobu zawierającego azbest z właściwego organu architektoniczno-budowlanego.

  4. Zdjęcie zdemontowanego eternitu w wersji elektronicznej. (Plik należy przesłać na adres: utrzymanieczystosci@rozprza.pl).

Wzór wniosku można otrzymać w siedzibie Urzędu oraz pobrać ze strony internetowej www.rozprza.pl.

Wszelkie informacje udzielane są pod nr tel. (044) 649-61-08 wew. 18 w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy w Rozprzy.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z „Regulaminem finansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rozprza” dostępnym na stronie www.rozprza.pl oraz w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Rozprzy.

Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Rozprza Nr XXXI/25/14 z dnia 25 kwietnia 2014 roku tj. „Regulaminem finansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rozprza”, Zadanie zostanie zrealizowane w 2024 roku pod warunkiem otrzymania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

PDFOgłoszenie o bezpłatnym odbiorze eternitu 2024.pdf (517,67KB)

DOCInformacja o wyrobach zawierajacych azbest.doc (33,00KB)

DOCOświadczenie.doc (23,50KB)

DOCOświadczenie o nieprowadzeniu działalności.doc (35,50KB)

DOCWniosek o eternit.doc (42,50KB)