Tłumacz Migam

Ogłoszenie - nabór wniosków Azbest 2023

Wójt Gminy Rozprza informuje Mieszkańców Gminy, że w pierwszym kwartale 2023 r. planuje wystąpić z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o dofinansowanie zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest.

Ważne! Zadanie nie będzie obejmowało demontażu ani zakupu/montażu nowych pokryć dachowych.

O wsparcie mogą ubiegać się wyłącznie osoby fizyczne (nie będące przedsiębiorcami) oraz spółdzielnie mieszkaniowe, posiadające tytuł prawny do nieruchomości, które na dzień składania wniosku zdemontowały już eternit.

Kompletne i poprawnie wypełnione wnioski na bezpłatny odbiór, przygotowanie do transportu, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, osoby zainteresowane mogą składać w Urzędzie Gminy Rozprza (97-340 Rozprza,
Al. 900-lecia 3).

Termin naboru wniosków: do 31 stycznia 2023 r.

Wymagane załączniki:

  1. Kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do obiektu budowlanego, z którego są usuwane materiały zawierające azbest.

  2. Zgoda współwłaścicieli na wykonanie prac związanych z usuwaniem materiałów zawierających azbest, a w przypadku wspólnoty mieszkaniowej – uchwała wspólnoty.

  3. Dokument pozwalający na rozbiórkę pokrycia dachowego z wyrobu zawierającego azbest z właściwego organu architektoniczno-budowlanego.

  4. Zdjęcie zdemontowanego eternitu w wersji elektronicznej. (Plik należy przesłać na adres: utrzymanieczystosci@rozprza.pl).

Wzór wniosku można otrzymać w siedzibie Urzędu oraz pobrać ze strony internetowej www.rozprza.pl.

Wszelkie informacje udzielane są pod nr tel. (044) 649-61-08 wew. 18 w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z „Regulaminem finansowania zadań
z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rozprza” dostępnym na stronie www.rozprza.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy Rozprza.

Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Rozprza Nr XXXI/25/14 z dnia
25 kwietnia 2014 roku tj. „Regulaminem finansowania zadań z zakresu usuwania azbestu
i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rozprza”, Zadanie zostanie zrealizowane w 2023 roku pod warunkiem otrzymania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

PDFOgłoszenie azbest 2023.pdf (514,56KB)